.

Sociālā dienesta informācija Madonas novada iedzīvotājiem

iesūtīts: 2021.04.28 16:50
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē par šā brīža aktuālajām izmaiņām un iespējām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 16 ’’Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā’’:

Palielināts vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts - 300 euro (iepriekš bija 200 euro). Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja viņa un jaundzimušā pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsts pieprasāms mēneša laikā no bērna piedzimšanas dienas. Pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājam uz norādīto kontu, pamatojoties uz Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā saņemtu personas iesniegumu. Pabalsts netiek piešķirts, ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav pašvaldības administratīvā teritorija un piedzimšanas pabalsts jau saņemts citā pašvaldībā.

Apbedīšanas pabalsts – 550 euro (iepriekš bija 450 euro). Pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai (zārka un piederumu iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumi u.c.). Pabalsts tiek piešķirts, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības teritorija. Atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar ārpus valsts mirušas personas apbedīšanu, Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt lielāku pabalstu. Pabalstu pilnā apjomā piešķir gadījumos, ja netiek saņemts valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) apbedīšanas pabalsts. Ja tiek saņemts VSAA apbedīšanas pabalsts, tad pašvaldības pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp summu 550 euro un VSAA izmaksāto summu, ko apliecina VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura pieprasa pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, miršanas apliecības kopija un VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Apbedīšanas pabalsts var tikt izmaksāts naudā vai pārskaitīts uzņēmumam, kas sniedz apbedīšanas pakalpojumu.

No jauna pievienota mērķa grupa – 1991.gada barikāžu dalībnieki, kuri varēs saņemt pabalstu – 50 euro gadā – pabalsts veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai, iesniedzot izrakstu par ārstēšanos stacionārā un/vai izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u), recepšu kopijas vai izdrukas un izdevumus apliecinošus dokumentus. Lai pierādītu, ka pieder šai mērķa grupai, jāuzrāda apliecība.


Atgādinām, ka, pamatojoties uz izmaiņām likumdošanā Latvijā sociālajā jomā 2021.gadā, Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests veica grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 15 ’’Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem’’.

No 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis paaugstināts no līdzšinējiem 70 euro līdz 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā (mājsaimniecība likuma izpratnē ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi) un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Ar 1. janvāri paaugstināts arī ienākumu slieksnis, lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Trūcīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 euro (līdz šim 128,06 euro) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības minimālais slieksnis ir 327 euro (līdz šim 220,00 euro) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājokļa pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām sociālais dienests laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam piešķir atbilstoši noteiktajam saistošajos noteikumos, bet ar 2021.gada 1.jūliju pēc jaunās kārtības, ko nosaka likumdošana.

Sociālais dienests turpina sniegt sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem, ir iespēja saņemt terapijas, kuru piedāvājums ir paplašinājies. Pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem par šādiem pakalpojumiem: mūzikas terapija, smilšu terapija, montesori, logopēds, fizioterapija, tomatis terapija, silto smilšu terapija, ārstniecības masāža, mākslas terapija, ergoterapija un psihoterapeita konsultācijas krīzes situācijās.

Informējam, ka ar saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību un pabalstu apmēriem un sociālajiem pakalpojumiem var iepazīties Madonas mājas lapā – www.madona.lv un saņemt skaidrojumu sociālajā dienestā Madonā Parka ielā 4, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastos.


Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta

vadītāja p.i. Ilze Fārneste

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums