Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Vārda, uzvārda maiņa

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt no 15 gadu vecuma: Latvijas Republikas pilsonis; Latvijas Republikas nepilsonis; bezvalstnieks, kuram šis statuss piešķirts Latvijas Republikā.

Jaunākas personas vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem, vai abi vecāki, ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, jaunākas personas vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem, vai abi vecāki, ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·      Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

·      Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=191209;

·      MK 2022. gada 22. marta noteikumi Nr. 183 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1.    Personu apliecinošs dokuments.

2.    Iesniegums.

Iesniegumam ir jāpievieno:

1)   ja vārdu vai uzvārdu (vārda un uzvārda) maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;

2)   ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm;

3)   ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus (proti, dokumentu par dzimšanu, par laulības noslēgšanu, par nepilngadīgā bērna dzimšanu), kas ir noformēti atbilstoši MK 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajai kārtībai vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;

4)   ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) veicinās iekļaušanos sabiedrībā;

5)   ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir personas dzimuma maiņa, jāuzrāda ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdots medicīnas dokumentu, kas apliecina daļēju vai pilnīgu dzimuma maiņu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Iesniegumu var iesniegt:

·     nosūtot no oficiālās elektroniskās adreses (E-adrese) norādot adresātu “Tieslietu ministrija”;

·     klātienē pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā  vai tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu;

·     Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

·     nosūtot pa pastu: Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536.

Iesnieguma veidlapa: MK 2022. gada 22. marta noteikumi Nr. 183  “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu”.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Lēmumu par vārda, uzvārda maiņu vai atteikumu mainīt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Lēmums adresātam tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Atgādinājums:

Pēc vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas saskaņā ar likuma 10. pantu , lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), šis lēmums jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē  vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par vārda maiņu ir 71 euro, par uzvārda maiņu – 71 euro.

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums