Sociālais dienests

Pakalpojuma nosaukums

  Valsts apmaksāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionālajiem traucējumiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem , Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam

Pakalpojuma apraksts

 

 Valsts apmaksāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums:

·         personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

·         politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

·         Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

·         Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām līdz 18 gadu vecumam.

·         personām ar prognozējamu invaliditāti;

pakalpojuma saņem pēc Sociālās integrācijas valsts Aģentūras norīkojuma

 Pārsūdzības iespējas: 

 • Sociālās integrācijas valsts Aģentūras pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā  likumā noteiktajā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

 

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

 

 Par valsts budžeta līdzekļiem

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē

 

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis  vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Blaumaņa ielā 3, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67771041, 67771037, 67767045, fakss: 67769495

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu.
 •  Ja pakalpojumi nepieciešami personai ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, VAI nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību.
 •  Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis/likumiskie pārstāvji.
 • Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.
 • Ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību ar norādītu:
 • funkcionālo traucējumu      izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši      Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas      10 redakcijai (SSK- 10),
 • norādi par medicīnisku      kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

! Ja persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmumi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas saslimšanas dēļ, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda:

 • medicīniskās rehabilitācijas laiku,
 • informācija par to, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kura izraisījusi funkcionālos traucējumus,
 • vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt steidzamības kārtā.

Atzinumam jāpievieno medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopija.

! Ja personai piešķirta prognozējamā invaliditāte un VDEĀVK apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt prioritārā kārtā.

Atzinumam pievieno VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna kopiju.

! Ja persona cietusi ceļu satiksmes negadījumā un guvusi funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus jānorāda:

 • ka funkcionālie traucējumi      radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
 • ceļu satiksmes negadījuma      laiks.

·         Politiski represētās personas/nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

·         Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

·         Kārtību, kādā personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (uzskatāmas par darba ņēmējām vai pašnodarbinātajām saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=45466)), nosaka 31.03.2009. MK noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"

·          Saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" (http://www.likumi.lv/doc.php?id=38048) 11.panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu.

·         Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums