Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas, ievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

· Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

· Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

 http://www.likumi.lv/doc.php?id=191209;

· MK 2022. gada 22. marta noteikumi Nr. 183 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1.    Personu apliecinošs dokuments.

2.    Iesniegums.

Iesniegumam jāpievieno:

1)   ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu;

2)    ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību bērna interesēm;

3)    ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu "latvietis" – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;

4)    ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot tautības ieraksta maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus, proti, dzimšanas apliecību, arī tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību. Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, jāpievieno MK noteiktajā kārtībā (MK 2000. gada 22. augusta Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" vai notariāli apliecināts tulkojums atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;

5)    ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, un ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;

6)    kvīts par valsts nodevas samaksu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Iesniegumu var iesniegt:

·     nosūtot no oficiālās elektroniskās adreses (E-adrese) norādot adresātu “Tieslietu ministrija”;

·     klātienē pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā  vai tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu;

·     Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

·     nosūtot pa pastu: Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536.

Iesnieguma veidlapa: MK 2022. gada 22. marta noteikumi Nr. 183 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu”.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Lēmumu par tautības ieraksta maiņu vai atteikumu mainīt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Lēmums adresātam tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi vai elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu 71,00 euro.

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums