Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

   

  Pakalpojuma apraksts

   

  Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas, pašvaldība izskata dokumentus un dome pieņem lēmumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārveidošanu meža zemē, atbilstoši spēkā esošajam Madonas novada teritorijas plānojumam.

   

  Atbildīgā iestāde

   

  Madonas novada pašvaldības dome

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

   

   

  Pakalpojuma apmaksas veids

   

  bezmaksas

   

   

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   

  klātienē; pasts; e-pasts(parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

   

  Saieta laukums 1, Madona; pasts@madona.lv tālrunis-64860090

  Konsultācijas-Agnese Silupa, ainavu arhitekte; agnese.silupa@madona.lv, tālrunis – 26360329; 64860089

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  klātienē; pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   

  1.      Iesniegums, kurā norāda:

  ·      Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, kontaktinformācija vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija

  ·      Īpašuma nosaukumu, zemes vienības kadastra apzīmējumu, lauksaimniecības  zemes platību (ha), kurā darbība tiek plānota

  ·      Plānotās darbības/zemes izmantošanas apraksts (meža vai plantāciju meža ierīkošana)

  2.      Iesniegumam pievieno:

  ·      Zemes vienības robežu plāna kopiju ar iezīmētu plānotās darbības vietu

  ·      Zemesgrāmatas apliecības kopiju

  ·      Pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pārstāvības tiesības

  ·      Citus dokumentus (norāda)

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10. pants.

  Madonas novada domes 16.07.2013. saistošie noteikumi "Madonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  Iesnieguma izskatīšana līdz 30 dienām. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt. Lēmuma kopijas saņemšana piecas darba dienas pēc domes sēdes.

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

  Kategorijas

  Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums