Pašvaldība

Pakalpojuma nosaukums

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

 

Pakalpojuma apraksts

 

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas, pašvaldība izskata dokumentus un dome pieņem lēmumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārveidošanu meža zemē, atbilstoši spēkā esošajam Madonas novada teritorijas plānojumam.

 

Atbildīgā iestāde

 

Madonas novada pašvaldības dome

Pakalpojuma saņēmējs

fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

 

 

Pakalpojuma apmaksas veids

 

bezmaksas

 

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 

klātienē; pasts; e-pasts(parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Adrese, uzziņas, konsultācijas

 

Saieta laukums 1, Madona; pasts@madona.lv tālrunis-64860090

Konsultācijas-Agnese Silupa, ainavu arhitekte; agnese.silupa@madona.lv, tālrunis – 26360329; 64860089

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

1.      Iesniegums, kurā norāda:

·      Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, kontaktinformācija vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija

·      Īpašuma nosaukumu, zemes vienības kadastra apzīmējumu, lauksaimniecības  zemes platību (ha), kurā darbība tiek plānota

·      Plānotās darbības/zemes izmantošanas apraksts (meža vai plantāciju meža ierīkošana)

2.      Iesniegumam pievieno:

·      Zemes vienības robežu plāna kopiju ar iezīmētu plānotās darbības vietu

·      Zemesgrāmatas apliecības kopiju

·      Pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pārstāvības tiesības

·      Citus dokumentus (norāda)

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 10. pants.

Madonas novada domes 16.07.2013. saistošie noteikumi "Madonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

Iesnieguma izskatīšana līdz 30 dienām. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt. Lēmuma kopijas saņemšana piecas darba dienas pēc domes sēdes.

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Kategorijas

Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums