Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Dzīvesvietas deklarēšana

  Pakalpojuma apraksts

   

   

  Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to Madonas novada pašvaldībā, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļa  vai attiecīgā pagasta pārvalde

   

   

   

  Pakalpojuma saņēmējs

  Fiziska persona

   

  Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā.

   

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 valsts nodeva 4,27 euro.

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   

  Klātienē   -  Lai deklarētu dzīvesvietu - persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Persona uzrāda pasi, vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus un iesniedz aizpildītu deklarācijas veidlapu. .

   

   Adrese, uzziņas, konsultācijas Ina Mārka, Iedzīvotāju reģistra speciāliste      tālrunis – 64860074; 22004050

       ina.marka@madona.lv,

       adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

       Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē -   Persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas Madonas novada pašvaldības centrālā administrācijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē, , iesniedz dzīvesvietas deklarāciju un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   

   

  1) Dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapu) - jāiesniedz oriģināls;

  2) personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;

  3) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;

  4) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;

  5) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;

  6) dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu;

  7) lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

   

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Administratīvā procesa likums

  Dzīvesvietas deklarēšanas likums

  Iedzīvotāju reģistra likums

  Personu apliecinošu dokumentu likums  

  MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"  

  MK 30.06.2009. noteikumi Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju"

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  Viena diena

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

  Kategorijas

  Dzīves vieta

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums