Karjeras izglītības izaicinājumi Praulienas pamatskolā un A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā

Karjeras izglītība paredz sistematizētu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas palīdz izprast skolēna personības piemērotību noteiktai profesionālās darbības jomai un konkrētai profesijai. Pedagoga karjeras konsultanta pieredze rāda, ka efektīva karjeras izglītība, ir tad, ja skolēni jēgpilni izmanto piedāvāto materiālu, ar atbildības sajūtu plāno un pilnveido savu mācīšanās procesu, iesaistās komunikācijā, kritiski izvērtē, darbojas radoši, tādejādi attīstot visas nepieciešamās prasmes. Tāpēc būtiski ir izvērtēt visas iespējas un izaicinājums, ko sniedz šī brīža situācija izglītības platformā, radot jaunas perspektīvas karjeras vadības prasmju apguvē.

Līdz ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieviešanu, radies jauns horizonts, kas liek paskatīties uz darba pasauli citām acīm. Veidojas priekšstatu sistēma, nostiprinās pārliecība, parādās iespēja tuvāk un dziļāk izpētīt konkrēto profesiju. Projekta ietvaros skolēni ne tikai iepazīst profesiju pasauli, bet, šajā pārmaiņu laikā, spēj saskatīt arī sevi kā konkurētspējīgu cilvēku. Tiek meklēti jauni risinājumi karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanā, organizēšanā. Izaicinājums ir liels, jo aptverot visas iespējas, nepieciešams izvērtēt pasākuma lietderību un devumu ikvienam skolēnam. Svarīgi ir iepazīties ar pieredzes bagātiem speciālistiem, uzņēmējiem, viņu darba specifiku un ikdienu, noskaidrot speciālistu karjeras veidošanās ceļu. Šajā mācību gadā viens no vadmotīviem karjeras izglītībā kļuva - iepazīt lauku videi raksturīgo profesiju daudzveidību, darba vidi un palīdzēt skolēniem  apzināties savas karjeras veidošanas iespējas,  tādejādi veidojot saikni ar reālo dzīvi. Jāuzsver tas, ka plānojot  audzināšanas stundas, tiek meklēti jauni risinājumi, kas padarītu stundas aizraujošākas, skolēniem izprotamas. Tiek domāts par skolēna pašvērtējuma prasmju pilnveidošanu, karjeras vadības prasmju attīstīšanu. Jāatzīst, ka karjeras jautājumi tiek integrēti ikvienā mācību stundā. Veiksmīgi norit sarunas par nākotnes profesiju, nepieciešamajām dzīvesprasmēm, uzsverot darba nozīmi cilvēka dzīvē. Karjeras attīstības atbalsta pasākumā: Karjeras nedēļas 2018’ diskusija: „ Esi atvērts un izaicini sevi!” skolēniem tika dota iespēja tikties ar Praulienas un Ļaudonas pagasta uzņēmējiem, speciālistiem, kas pastāstīja par savu uzņēmumu nodarbinātajām profesijām, darba specifiku. Diskusijas laikā pieredzes bagāti speciālisti dalījās  pārdomās un rosināja skolēnus meklēt atbildes uz jautājumiem: Kas ir manas karjeras pamatā? Kā karjeras atbalsta pasākumi ietekmējuši manu izvēli? Kā pieņemt nozīmīgu lēmumu? Tikšanās laikā tika noskaidroti nosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai laukos. Tāpat arī tika skatītas izglītības un karjeras iespējas. A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā viesojās uzņēmēji: Inese Biele (SIA "DigitalZoo"), Līga  Lieplapa (55 mārītes), Ruta Grauduža (SIA Burkānciems). Uzņēmēji  stāstīja par   savas profesijas izvēli, karjeras  attīstības ceļu. Savukārt, karjeras attīstības atbalsta pasākumā: „ Pa karjeras kāpnēm” skolēniem tika dota iespēja tikties ar karjeras konsultantu, praktiķi Mārtiņu Geidu. Diskusijas laikā nodarbības vadītājs dalījās pieredzē,  pārdomās un rosināja skolēnus meklēt atbildes uz daudzveidīgiem jautājumiem par karjeras veidošanas ceļu. Praktiskajās nodarbībās skolēni izvērtēja savu piemērotību kādai no profesijām, izmantojot karjeras vadības prasmju izkopšanas aktivitātes. Šajā gadā gaidāmi karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kas sniegs skolēniem ieskatu daudzveidīgu profesiju pasaulē, palīdzēs izvērtēt studiju iespējas. Jāatzīst, ka lielu interesi radīja gaidāmais karjeras attīstības atbalsta pasākums - viesošanās Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē, kā arī martā plānotais pasākums: „Mana karjera sportā”, kur tiks  aicināti sporta jomas profesionāļi. Sākumskolas skolēni aprīlī dosies ciemos pie Madonas novada uzņēmējiem, iepazīstot darba tikumu kā vienu no būtiskākajām vērtībām.  

Pedagoga karjeras konsultanta darbā  būtiski ir saskatīt aizvien jaunus risinājumus, kas palīdzētu skolēniem saskatīt būtiskākās vērtības, nostiprināt savu pašapziņu un pārliecību saviem spēkiem. Svarīgi, lai ieguldītais darbs rada prieku, gandarījumu un atgriezenisko saiti ar skolēniem. Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” sniedz skolēniem  iespēju  izzināt, un tiekties uz jaunām zināšanām, padziļināti pētot tēmu, ļauj saskatīt saikni ar reālām dzīves situācijām, rada skolēnos drošības sajūtu, nostiprina mācību motīvus, attīsta empātijas spējas un  rosina būt līdzatbildīgam mācīšanās procesā, vairo pozitīvu emocionālo gaisotni klasē, paspilgtina katra skolēna iekšējo pasauli kā arī dod iespēju kritiski izvērtēt savu sniegumu un uzņēmību turpmākajam darbam.


Praulienas pamatskolas un A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Ilze Strode

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums