Izvēlne

Izsludināti vairāki projektu konkursi - jauniešiem, biedrībām, NVO! Nenokavē savu iespēju!


Projektu konkurss “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām 2021.gadā”

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2021. sēdes lēmumu, ar 6. aprīli izsludināts Madonas novada pašvaldības projektu konkursa “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām 2021.gadā”.

Nevalstisko organizāciju projekta konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un aktivitāšu īstenošanu Madonas novadā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. Pieteikumus aicinātas  iesniegt  Madonas novada nevalstiskās organizācijas - biedrības, nodibinājumus, reliģiskas organizācijas.

Līdzfinansējums projektiem 14 000 eiro, maksimālā finansējuma summa vienam projektam 1 400 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš 30. aprīlis, projektu īstenošana no š. g. 1 jūnija līdz 13. decembrim.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā Aktualitātes.

Kontaktpersona: Indra Kārkliņa

Madonas novada pašvaldības

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

tālr.: 29324572; e-pasts: indra.karklina@madona.lvJaunatnes iniciatīvu projektu konkurss 2021

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2021. sēdes lēmumu, ar 1. aprīli izsludināts Madonas novada pašvaldības jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Projekti iesniedzami līdz š. g. 5. maijam. Projekta īstenošanas laiks no š. g. 16. jūnija līdz 31. decembrim.

Vairāk par konkursu uzzināt iespējams www.pumpurs.lv

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā Izglītība/Projekti izglītībā.

Kontaktpersona: Vivita Vecozola 

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste

tālr.: 64860071; e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv


Izglītības programmu projektu konkurss 2021

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2021. sēdes lēmumu, ar 1. aprīli izsludināts Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkurss - 2021.

Izglītības programmu konkursa mērķis ir sekmēt mūžizglītības nozīmi sabiedrībā, projektus iesniegt aicinātas Madonas novada nevalstiskās organizācijas, pašvaldības iestādes un uzņēmēji. Projektu iesniegšana līdz š. g. 31. maijam, projektu ieviešana no š. g. 1. jūlija līdz 15. novembrim. Projektu konkursam paredzētais finansējums 4 000 eiro, maksimālais finansējums vienam projektam 500 eiro.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā Izglītība/Projekti izglītībā.

Kontaktpersona: Vivita Vecozola 

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste

tālr.: 64860071; e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv


Konkurss jauniešu iniciatīvu projektiem 2021

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2021. sēdes lēmumu, ar 15. aprīli izsludināts Madonas novada pašvaldības konkurss jauniešu iniciatīvu projektiem. Tas tiek rīkots jau trešo gadu. Iepriekšējos gados ir bijusi liela jauniešu interese 2019. gadā īstenoti  10 projekti (līdz 200 eiro katram projektam) un 2020. gadā īstenoti 6 projekti (līdz 200 eiro katram projektam). Šogad ir palielināta vienam projektam paredzētā summa, nodrošinot finansējumu līdz 500 eiro vienam jauniešu iniciatīvas projektam. Kopējais finansējums konkursam 3 000 eiro.

Projektu konkursa  mērķis ir  atbalstīt  jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajos procesos Madonas novadā, savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā. Sekmēt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu.  Sniegt iespēju jauniešiem gūt pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un  realizēšanā.

Projekta iesniedzējs ir Madonas novada jaunietis, jauniešu grupa vecumā no 13-25 gadiem (ieskaitot), ar nosacījumiem:

  • Ja ir vairāki jaunieši grupā, katram dalībniekam Projekta pieteikumā ar savu parakstu jāapliecina dalība projekta īstenošanā;
  • Pretendentam projekts jāīsteno kopā ar sadarbības organizāciju – nevalstisku organizāciju vai Madonas novada pašvaldības iestādi, kura ir projekta finansējuma saņēmējs.

2021. gadā finanšu līdzekļi tiks piešķirti šādām aktivitātēm:

  • Aktivitātēm brīvā dabā (piemēram, pārgājieni, orientēšanas u.c.);
  • Neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem, saistībā ar drošību, veselību, vides aizsardzību, sportiskām aktivitātēm, pilsonisko līdzdalību;
  • Fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, sporta diena, vingrošanas festivāls u.c.);
  • Madonas novada teritoriju un/vai objektu izveidē un labiekārtošanā;
  • Radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām,  izstāžu veidošanai u.c.);
  • Brīva tēma (tiks atbalstīta, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus).

Projekta pieteikumu (1.un 2 pielikums) iesniegšana līdz š. g. 15.jūnijam vienā eksemplārā ar norādi “Pieteikums jauniešu iniciatīvu projektam”.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā Jauniešiem.

Kontaktinformācija: Inga Strazdiņa

Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vecākā speciāliste ģimenes un jaunatnes politikas jomā

Tālr.: 27862080; e-pasts: inga.strazdina@madona.lv

Copyright © 2008-2021 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »