Izvēlne

JAUNS PROJEKTU KONKURSS “DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA”

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā Madonas novada pašvaldības dome 25. februāra sēdē apstiprināja pašvaldības Attīstības nodaļas izstrādāto nolikumu projektu konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”, kura ietvaros iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ainavu arhitekte Agnese Silupa norāda, ka lielākā daļa Madonas novada daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu nav rekonstruēti, to kvalitāte ir salīdzinoši zema un neatbilst mūsdienu prasībām - pagalmos trūkst funkcionāli pārdomātas un sakārtotas piebraucamo ceļu struktūras, ērtu auto stāvlaukumu, energoefektīva apgaismojuma, lietus ūdens novadīšanas sistēmas, sporta un atpūtas laukumu, apzaļumošanas risinājumu, mazās arhitektūras elementu (velo novietnes, soliņi, atkritumu urnas utt.). Projektu konkursa mērķis ir veicināt Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā.

“Līdzšinējā pieredze pierāda, ka, lai veicinātu novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iniciatīvu un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un vides uzturēšanā, nepieciešama aktīva pašvaldības iesaiste projektu līdzfinansēšanā. Šis ir viens no pašvaldības rīcībā esošajiem rīkiem, kas ļauj ieguldīt publisko finansējumu plašākai sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu īstenošanā,” skaidro Agnese Silupa.


Kas var iesniegt pieteikumu?

 • Madonas novada administratīvajā teritorijā esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs vai mājas dzīvokļu īpašnieku kopības projekta iesniegšanai deleģēts pārstāvis, kas apstiprināts dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir noslēgušas vienošanos par kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali savstarpēji robežojas;
 • divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Cik liels ir pašvaldības atbalsts?

Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 50% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas:

 • nepārsniedzot 10 000 eiro par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija;
 • nepārsniedzot 2 000 eiro par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija.

Kam tiek piešķirts atbalsts?

 • brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
 • lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
 • apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus;
 • jaunu apstādījumu izveidei;
 • citiem labiekārtošanas darbiem (soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana, atkritumu konteineru novietošanas laukumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana u.tml.).

Kā pieteikties?

 • konkursa pieteikumu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu no 3. marta līdz 3. maijam var iesniegt nosūtot uz e-pasta adresi – pasts@madona.lv ar norādi “Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana"”;
 • konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Madonas novada pašvaldības administrācijā, Saieta laukums 1, Madona, LV 4801, 101.kab.;
 • konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801, ar norādi – “Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu).

Kas vērtēs?

Konkursa pieteikumus izvērtēs konkursa komisija, kuru apstiprina Madonas novada pašvaldības izpilddirektors, vajadzības gadījumā pieaicinot konsultantus – arhitektus, māksliniekus un/vai citus speciālistus, kuri pieteikumu izvērtēšanā piedalās ar padomdevēja tiesībām.

Pieteikumu iesniedzējiem, kuriem tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums, atbalstīto projektu realizācija jāuzsāk 2021. gada ietvaros. Maksimālais līdzfinansējuma apguves termiņš ir viens gads no labiekārtošanas darbu/būvdarbu uzsākšanas.

Plašāk ar konkursu “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”, tā nosacījumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties konkursa nolikumā ŠEIT.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruni 26360329 (Agnese Silupa, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas ainavu arhitekte)

1. pielikums - Iesnieguma veidlapa

2. pielikums - Plānoto izmaksu tāme

3. pielikums - Projekta īstenošanas atskaite 


Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļa

Copyright © 2008-2021 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »