.

Par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus Madonas novada pašvaldībā

iesūtīts: 2019.03.08 15:22
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē par sociālo pakalpojumu saņemšanu bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par ieviestajām izmaiņām to turpmākajā saņemšanā.

Pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus, terapijas – mūzikas terapija, smilšu terapija, montesori, kanisterapija, fizioterapija, logopēds, ergoterapeits, līdz šim var saņemt bērni un jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, biedrībā “Mēs saviem bērniem”. Ar 2018.gada augusta mēnesi tika ieviestas izmaiņas saņemšanas kārtībā. Bērna vecāks (audžuvecāks, aizbildnis) un/vai jaunietis rakstīja iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka pēc deklarētās dzīvesvietas, norādot, kuru no speciālistu pakalpojumiem vēlas saņemt, iesniegumam klāt pievienojot ārsta izrakstu, kurā norādīts par nepieciešamā speciālista nepieciešamību. Sociālais darbinieks pieņēma lēmumu, rakstīja nosūtījumu, pakalpojuma pieprasītājam izsniedza uzskaites lapu, kura pēc pakalpojuma saņemšanas bija jāiesniedz sociālajā dienestā. Biedrība iesniedza pieņemšanas – nodošanas aktu, kam klāt pievienoja pakalpojumu saņēmēju sarakstus. Pēc parakstīta pieņemšanas-nodošanas akta, pakalpojuma sniedzējs iesniedza rēķinu Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistei Kristīnei Drozdovai.

Būtiski paskaidrot, kas ir funkcionāls traucējums, bērns, jaunietis. Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums skaidro, ka funkcionāls traucējums - tass ir slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā. Tie ir jebkāda veida traucējumi, kas personai, t.sk. bērnam, apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Citiem vārdiem var teikt, ka funkcionālu traucējumu dēļ personai vai tā ģimenei varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Bērns–saskaņā ar ANO Konvenciju par bēnu tiesībām par bērnu uzskatāma jebkura persona, kas vēl nav sasniegusi 18 gadu vecumu, savukārt, Jaunietis – sociāli demogrāfiska grupa, kuru vecumu dažādos dokumentos nosaka atšķirīgi. Valsts jaunatnes politikas koncepcijā – jaunietis ir līdz 25 gadiem, turpretī socioloģijā līdz 29 gadu vecumam.

Šobrīd pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdzfinansēto deinstitucionalizācijas (turpmāk DI) projektu ietvaros saņemtu sociālos pakalpojumus bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, kuri tika skrupulozi izvērtēti, kā arī kādi pakalpojumi nepieciešami. DI projekta ietvaros bērni un jaunieši un to likumiskie pārstāvji ir uzsākuši saņemt atbalsta plānā piedāvātos sociālos pakalpojumus.

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests sadarbībā ar Labklājības Ministriju ir uzsākusi izmēģinājuma projekta īstenošanu, kurā tiek piedāvāts atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros ekspertu komanda izvērtēja bērna funkcionālos traucējumus un kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem izveidoja atbalsta plānu. Kopumā šajā projektā iesaistītas desmit Madonas novada ģimenes un, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, katram bērnam tiek nodrošināts iespējami efektīvākais atbalsts un pakalpojumi funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai. Pakalpojuma klāsts, ko ģimenes jau saņem un vēl plāno saņemt, ir ļoti daudzveidīgs.

DI projekta un izmēģinājuma projekta ietvaros pakalpojumus sniedz dažādi pakalpojumu sniedzēji.

Iepriekš minēju, ka sociālos pakalpojumus, kurus finansē Madonas novada pašvaldība bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem, tika saņemti biedrībā “Mēs saviem bērniem”. Biedrība izstrādāja un izstrādā ļoti daudzus projektus, kur ne tikai biedrības biedriem, bet arī citiem bērniem un jauniešiem ar noteiktu invaliditāti, arī bez noteiktas invaliditātes, bija un ir iespēja saņemt sociālos pakalpojumus.

Tā kā pašvaldībai, sociālajam dienestam, jāorganizē sociālo pakalpojumu sniegšana DI projekta un izmēģinājuma projekta ietvaros, pakalpojumu saņemšana nedrīkst dublēties, tas ir, ja bērns un/vai jaunietis saņem pakalpojumu caur DI, tad nevar saņemt sociālos pakalpojumus citos projektos un arī pašvaldības finansētos.

Lai nerastos pārpratumi, būtu patiesa caurskatāmība, pakalpojumu pieejamība tuvāk klientu dzīvesvietai un racionāla resursu izlietošana, kā arī būtu iespējams vairāk šāda veida pakalpojumus saņemt klientiem no lauku teritorijas, tad  tiek izstrādāta kārtība, kā piešķirt Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus bērna vecāks (audžuvecāks, aizbildnis) un/vai jaunietis raksta iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka pēc deklarētās dzīvesvietas, norādot, kuru no speciālistu pakalpojumiem vēlas saņemt. Iesniegumam klāt pievieno ārsta izrakstu (027u), kurā norādīts par nepieciešamā speciālista nepieciešamību vai jau apmeklētā speciālista atzinumu par terapijas nepieciešamības turpinājumu.

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt psihosociālu, jaunu pamatprasmju, iemaņu, izglītojošu atbalsta sistēmu bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti ar citu speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem. Pakalpojuma saturs – speciālistu konsultācijas bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem: mūzikas terapijas nodarbības, smilšu spēles terapijas nodarbības, montesori nodarbības, kanisterapijas nodarbības, fizioterapijas nodarbības, logopēda nodarbības, ergoterapeita konsultācijas, psihologa/psihoterapeita konsultācijas un pēc nepieciešamības citu speciālistu konsultācijas.

Plānojas, ka katrs mērķa grupas bērns vai jaunietis kalendārā gada laikā sociālos pakalpojumus par pašvaldības finansētiem līdzekļiem var saņemt par summu, kas nepārsniedz 400 euro. Sociālais darbinieks uz viena norīkojuma pamata piešķir 10 terapijas nodarbības. Pēc desmitās nodarbības terapijas speciālists sniedz atzinumu (speciālista darba pārskats) sociālajam darbiniekam par sasniegtajiem rezultātiem.

Ar jauno kārtību un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem aicinu interesēties sociālajā dienestā Madonā Parka ielā 4, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem, savukārt, tiem, kuriem jau ir izsniegti norīkojumi pakalpojumu saņemšanai, tos var turpināt pabeigt saņemt biedrībā “Mēs saviem bērniem. Informatīvi – no 2018.gada augusta, sociālais dienests ir izsniedzis 27 bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem 83 norīkojumus uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ko nodrošina biedrība “Mēs saviem bērniem”.


Vairāk par terapijām

Par kārtību, kādā piešķir Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem 


Informāciju sagatavoja: Ilze Jansiņa

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta

vadītāja vietnieces p.i.


Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
08.03.2019.
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums