Par sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem institūcijā

iesūtīts: 2022.05.16 15:17
Madonas novada Sociālais dienests nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Madonas novadā pēc novada reformas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā nodrošina: Barkavas pansionāts, Cesvaines un Dzelzavs sociālās aprūpes centrs, Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts, Mārcienas pansionāts, Lubānas sociālās aprūpes centrs un Ērgļu sociālās aprūpes centrs.

Pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu. Tiesības saņemt pakalpojumu vispirms ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet, ja ir apmierināts Madonas novada iedzīvotāju pieprasījums pēc šī pakalpojuma, tad to par pilnu maksu ir tiesības saņemt ikvienam pastāvīgajam Latvijas Republikas iedzīvotājam (pensijas vecuma personai un personai ar funkcionāliem traucējumiem, kurai nepieciešamā aprūpe pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu).

Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas pie sociālajiem darbiniekiem pagastu un apvienību pārvaldēs vai sociālajā dienestā Madonā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu;
  • iztikas līdzekļu deklarāciju;
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
  • nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests rindas kārtībā, kas ir vienota visiem sociālās aprūpes centriem, piešķir pakalpojumu.

Sociālais dienests izvērtē personas un/vai tās apgādnieku iespējas samaksāt par saņemto pakalpojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam. Persona veic maksājumu par pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem. Personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka par normatīvajos aktos noteikto. Ja klients atzīts par trūcīgu, tad par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks vai apgādnieki. Savukārt, ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā tā pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Pakalpojumu apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos. Lēmumu piešķirt vai atteikt pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu.

Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centrs ar atrašanās vietu Dzelzavā nodrošina īslaicīgu sociālās aprūpes (sociālās gultas) institūcijā pakalpojumu pilngadīgām personām. Tas ir pakalpojums ar nepieciešamo aprūpi institūcijā personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto pakalpojumu apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, pēc operācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu. Šo pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem vai līdz personai tas nav nepieciešams vai tā uzsākusi saņemt ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā.

Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu;
  • iztikas līdzekļu deklarāciju;
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
  • nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Lēmumu piešķirt vai atteikt pakalpojumu pieņem Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. Maksa par pakalpojumu noteikta saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu.

Informēju, ka skaidrojumus par neskaidriem jautājumiem var saņemt Sociālajā dienestā Blaumaņa ielā 3, Madonā, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastu un apvienību pārvaldēs,  kontakti: www.madona.lv


Informāciju sagatavoja: Ilze Fārneste

Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums