Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats 2020.gadā

iesūtīts: 2021.03.17 10:58
Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kuras audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību novērtējumu.

Madonas novada vērtība ir ģimenes ar bērniem. Līdz šim bērniem brīvpusdienas bija visās novada skolās, bet nu jau arī visiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. Liels atbalsts tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, piešķirot vienreizēju pabalstu bērnu  izglītībai, kas ir ne tikai trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērniem (2020. gadā izmaksāti pabalsti 120 ģimenēm), bet arī daudzbērnu ģimenēm (2020. gadā piešķirti pabalsti 221 ģimenei).

Liels atbalsts tiek sniegts ģimenēm, kurās piedzimst bērniņš, tām dienests piešķir vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā. Savukārt, nākotnē (gaidām saistošo noteikumu grozījumu apstiprinājumu no VARAM) tas būs 300 eiro apmērā. Skaitļos ar izmaksātajiem pabalstiem šajā sadaļā novads izskatās šādi: 2019. gadā dzimuši 190 bērni, izmaksāti 38 000 eiro un 2020. gadā  dzimuši 224 bērni, izmaksāti 44 800 eiro.

Jauns atbalsta veids Madonas novada iedzīvotājiem ir mājokļa pielāgošanas pabalsts, kuru piešķir personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un ir noteikta 1. un 2. invaliditātes grupa, un bērniem ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai, piemēram, lai veiktu pašaprūpi, ierīkojot dušas vai vannas telpu.

Dienests turpina piešķirt un izmaksāt sociālās palīdzības pabalstus, kas ir pamata pabalsti (GMI un mājokļa pabalsts), kurus nosaka normatīvie akti, kā arī citus pašvaldības iniciatīvas materiālās palīdzības pabalsti. 2020.gadā sociālais dienests ir izmaksājis pabalstus 689 776,60 eiro apmērā (2019. gadā – 616 884,71 eiro).

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Madonas novads nodrošina Barkavas pansionātā (42 vietas), Dzelzavas pansionātā ( 30 vietas, no tām 10 sociālās gultas), Ļaudonas pansionātā (32 vietas), Mārcienas pansionātā (61 vietas) un Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”. 2020. gadā ar Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Madonas novada pansionātos ievietotas 57 personas. Kopējais novada pansionātos pakalpojumu saņēmušo personu skaits  ir 222. Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli” 2020. gadā nodrošināja pakalpojumu 19 bērniem (vietu skaits 24 bērniem).

Pašvaldības četros pansionātos ir ieguldīti daudz materiālie līdzekļi, lai sakārtotu un uzlabotu infrastruktūru, kur viennozīmīgi ieguvēji ir klienti un arī darbinieki: Ļaudonā tika izbūvēts lifts, Barkavā – sakārtota ventilācijas sistēma, Dzelzavā – izveidotas sociālās gultas un Mārcienā – blakus pansionāta ēkai, bijušajās pamatskolas telpās, plānojam izveidot Demences nodaļu, kā arī gultas vietas klientiem pēc pārciestām smagām slimībām, lai atveseļotos, ja nevar to nodrošināt mājas apstākļos. Sapņojām par dažām gultas vietām paliatīvai aprūpei, bet šis laiks ieviesa korekcijas, tāpēc izveidojām gultas vietas pansionātu iemītniekiem, kuri saslima ar Covid 19. Novads ir uzsācis realizēt plānu Barkavas pansionātam izveidot filiāli Rupsalā.

Sociālais dienests organizē un nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. Šo pakalpojumu novads ir deleģējis biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”. Viņi bija liels atbalsts krīzes situācijā, kad klientus nevarējām ievietot pansionātos. 2020. gadā aprūpes mājās pakalpojumu saņēma 266 novada iedzīvotāji. Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu klienti veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma, bet maznodrošinātas - veic līdzmaksājumu 50% apmērā.

2020. gadā ar  kāpurķēžu pacēlāju komplektā ar ratiņkrēslu pakalpojums pēc klienta pieprasījuma sniegts 19 personām. Ar  3 personām ir noslēgti lietojuma līgumi par kāpurķēžu pacēlāja komplektā ar ratiņkrēslu  nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un tie, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm. Ar Domes lēmumu ir pieņemta jauna kārtība, kā tiek sniegts atbalsts Madonas novada iedzīvotājiem, ja pašu spēkiem tas nav iespējams.

Cilvēkiem ar invaliditāti tiek  nodrošināti asistenta pakalpojumi. Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (1. un 2. grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras funkcionēšanas ierobežojumu dēļ to nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. 2020.gadā Sociālais dienests 116 novada iedzīvotājiem ar  1. un 2.grupas invaliditāti  nodrošināja valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu.

Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkanā krusta Madonas komiteju. Madonas novada trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības saņēma ES pārtikas preču komplektus un higiēnas un saimniecības preču komplektus, ģimenes ar bērniem arī skolas piederumu komplektus.

2020. gadā savu darbību turpināja Dienas centrs “Baltā ūdensroze”, kas ir reģistrēts zem nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”. Pašvaldība ir deleģējusi pārvaldes uzdevumu – nodrošināt sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām dienas centrā un sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas pakalpojumu ar izmitināšanu grūtniecēm un jaunajām māmiņām ar bērniem krīzes situācijā

Iepriekšējais gads gan ienesa daudzas korekcijas un klātienes nodarbības nebija iespējamas, bet centrs turpināja sniegt zupas virtuves pakalpojumus un higiēnas pakalpojumus (duša, pirts un veļas mazgāšana un žāvēšana). Projekta ietvaros tika izremontētas un iekārtotas telpas, bet darbību gan vēl nav uzsācis pakalpojums grūtniecēm un jaunajām māmiņām ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Ar Madonas novada pašvaldības apstiprināto kārtību, kādā piešķir Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus, terapijas – mūzikas terapija, smilšu terapija, montesori, logopēds, fizioterapija, siltās smiltis, ārstnieciskā masāža, saņēma 138 bērni un jaunieši. Īpašu uzmanību vēršam uz to, ka šos sociālos pakalpojumus var saņemt arī bērni un jaunieši, kuriem nav noteikta invaliditāte.

Pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdzfinansēto deinstitucionalizācijas (DI) projektu ietvaros saņemtu sociālos pakalpojumus bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, kuri tika skrupulozi izvērtēti, kādi pakalpojumi nepieciešami. DI projekta ietvaros bērni un jaunieši un to likumiskie pārstāvji saņem atbalsta plānā piedāvātos sociālos pakalpojumus.

Madonas novada pašvaldībā projekta “Vidzeme iekļauj“ ietvaros ir izvērtētas 32 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. No tām 23 personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Sešas projektā izvērtētās  personas saņem arī Dienas aprūpes centra pakalpojumu pie pakalpojuma sniedzēja kopienas centrā “Baltā Ūdensroze”.

Madonas novada pašvaldībā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir izvērtēti 44 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no tiem 26  saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ne tikai Madonā, bet arī Cēsīs, Jēkabpilī, Rēzeknē, Rīgā. Projekta ”Vidzeme iekļauj” ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji vai audžuvecāki, Madonā šo iespēju ir izmantojuši 11 likumiskie pārstāvji.

2020. gada novembrī divas personas pārgāja uz dzīvi sabiedrībā un sāka saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Viens no klientiem saņem arī specializēto darbnīcu pakalpojumu, sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiek līdzfinansēti no projekta “Vidzeme iekļauj”.

Saņemt grupu dzīvokļa pakalpojumu un pārcelties uz dzīvi Madonas novadā (pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma izveides Madonas novadā) izteikušas vēl 8 personas, kuras atrodas dažādos VSAC Latvijā.

Turpinās darbs pie infrastruktūras attīstības DI projekta ietvaros, kas nodrošinās septiņus jaunus pakalpojumus. Ar šī projekta ieviešanu Madonas novadā tiks ļoti paplašināta un pilnveidota  sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēma, nodrošinot iespēju cilvēkiem kvalitatīvi dzīvot ārpus institūcijām, saņemot atbilstošus sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Darba grupa 2020. gadā strādāja ļoti aktīvi, lai DI projekts tiktu realizēts.

Nobeigumā gribu vēstīt, ka šī gada budžetā sociālajai jomai piešķirti 790 tūkstoši eiro (2020. gadā izlietojām gandrīz 690 tūkstošu eiro). Tā kā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vēl būs grozījumi pamata pabalstos (mājokļa pabalstā), tad domes deputāti lēma budžetu nepieciešamības gadījumā pārskatīt. Skaitļi un iesāktie projekti liecina par to, ka Madonas novadā tiek domāts par atbalstu iedzīvotājiem, gan saņemot sociālo palīdzību, gan sociālos pakalpojumus.


INFOGRAFIKAS - SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA.Informāciju sagatavoja: Ilze Fārneste

Madonas novada pašvaldības

Sociālā dienesta vadītāja p.i.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums