Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem attālināta mācību procesa laikā

iesūtīts: 2020.04.07 15:25
Ārkārtējās situācijas apstākļos valdība un pašvaldības lemj par dažādiem atbalsta pasākumiem skolēniem, kuri šobrīd mācību procesu aizvada attālināti.

Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē š.g. 3. aprīlī tika nolemts noteikt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa laikā izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā un mācās Madonas novada vai citas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, privātās izglītības iestādēs, kā arī citās pašvaldības deklarētajiem izglītojamajiem, ja viņi mācās Madonas novadā esošā izglītības iestādē. Atbalsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem nav paredzēts.

Šīs nedēļas sākumā, 7. aprīlī, Madonas novada pašvaldības speciālisti sadarbībā ar pagasta pārvalžu vadītājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem, apstiprinājuši detalizētu kārtību atbalsta sniegšanai ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā.

Atbalsta summa, ko saņems Madonas novada pašvaldības 1.-4. un 5.-12. klases izglītojamie ir 20 euro mēnesī, savukārt, izglītojamajam pirmsskolā (ja ārkārtas situācijas laikā to neapmeklē) atbalsta summa ir 15 euro mēnesī. Atbalsts tiek nodrošināts no 2020.gada 1.aprīļa, attālinātā mācību procesa laikā.


Izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā un mācās Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī Kristiāna Dāvida pamatskolā, atbalsts tiks sniegts, izglītojamā likumiskajam pārstāvim izvēloties vienu no diviem atbalsta veidiem visa attālinātā mācību procesa laikā:

  • pārtikas pakas saņemšana, atbilstoši noteiktajai summai (apliecinot arī to, ka bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi klātienē, kā arī, ja nepieciešams, norādot vajadzību pēc speciālas pārtikas, ko noteicis ārsts vai uztura speciālists);
  • finansiāla pabalsta saņemšana bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu atbilstoši noteiktajai summai.

Izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā, bet mācās kādā citas administratīvās teritorijas izglītības iestādē vai privātajā izglītības iestādē, atbalstu sniedz, nodrošinot pārtikas pakas atbilstoši noteiktajai summai.

Izglītojamajiem, kuri mācās Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī Kristiāna Dāvida pamatskolā, bet ir deklarēti kādā citā administratīvajā teritorijā, un apliecina, ka nesaņem šāda veida atbalstu citā pašvaldībā, atbalstu sniedz, nodrošinot pārtikas pakas atbilstoši noteiktajai summai.


Atbalsta saņemšanai izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāaizpilda VIENS pieteikums par visiem ģimenē esošajiem bērniem šādos termiņos:

  • pārtikas paku saņemšanai – līdz 2020.gada 9.aprīlim plkst.16:00;
  • naudas pabalstu pārskaitījumam uz norādīto bankas kontu – līdz 2020.gada 17.aprīlim (ieskaitot). Šāds atbalsta veids iespējams TIKAI tajā gadījumā, ja izglītojamais ir deklarēts Madonas novada pašvaldībā un arī mācās Madonas novada pašvaldības teritorijā esošās izglītības iestādēs.

Ja vienā ģimenē ir VAIRĀKI izglītojamie, ģimenei jāizvēlas VIENS atbalsta saņemšanas veids visiem izglītojamiem. Tos vecākus, kuri izvēlēsies saņemt finansiālu pabalstu, pašvaldība aicina to izmantot paredzētajam mērķim – ēdiena iegādei.


Atbalstam piesakās:

  • ģimenes, kuru bērni mācās Madonas novada pašvaldības teritorijā esošajās iestādēs, tiešsaistē aizpildot Google Veidlapas sagatavoto pieteikumu, izmantojot izglītības iestāžu nosūtīto autorizācijas kodu;
  • pārējos gadījumos, aizpildot pieteikumu un nosūtot uz e-pastu edinasana@madona.lv


Naudas pārskaitījums tiks veikts līdz nākamā mēneša 15. datumam, savukārt, pārtikas paku saņemšana tiks organizēta vienu reizi divās nedēļās – trešās un piektās nedēļas trešdienā un ceturtdienā noteiktā vietā un laikā, iepriekš informējot pieteikuma iesniedzējus.

Pēc pieteikumu saņemšanas, 9.aprīlī, kļūs skaidrs pieprasīto pārtikas paku apjoms. Tad arī tiks lemts par to individuālām piegādēm vai sadali pagastu pārvaldēm. Pārtikas paku sadali veiks pagastu pārvaldēs nozīmētās personas. Uzsvars tiek likts uz pārtikas paku saņemšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai novada teritorijā. Pārtikas paku saņemšana un piegāde UZ MĀJĀM tiks nodrošināta TIKAI Madonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, ja tam ir objektīvs iemesls (atrašanās pašizolācijā, karantīnā u.c.).

Saņemot pārtikas paku, saņēmējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (skolēna apliecība vai cits dokuments).

Ja pieteikums pārtikas pakai tiks iesniegts pēc 2020.gada 9.aprīļa plkst.16:00, pārtikas paka tiks izsniegta nākamajā pārtikas paku saņemšanas reizē pēc divām nedēļām.


Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne atzīst: “Madonas novads varētu būt viens no retajiem, kurā ir izveidota un tiek nodrošināta tik plaša mēroga atbalsta sistēma valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. Tas, protams, rada arvien jaunus izaicinājumus. Lai jebkuru pakalpojumu šobrīd īstenotu sekmīgi, tie jāpiedāvā centralizētā veidā. Bet mēs ceram, ka arī ar šo komplicēto uzdevumu tiksim veiksmīgi galā. Manuprāt, sabiedrībai kopumā, īpaši Madonas novada iedzīvotājiem, šie pašvaldības centieni ir patiešām jāsaprot un jānovērtē”.


Pārtikas paku sagatavošana, saņemšana un piegāde tiks nodrošināta, ievērojot visus drošības un aizsardzības pasākumus, sanitārās un higiēnas normas.

Personas dati, kas tiks pieteikumā norādīti, tiks apkopoti un apstrādāti tikai atbalsta ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā nodrošināšanai un personas dati tiks apstrādāti līdz pieteikumā minēto darbību pilnīgai izpildei.

Madonas novada pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt pieteikumā norādīto informāciju (par atbalsta saņemšanu citā pašvaldībā, pirmsskolas vecuma bērnu apmeklējumu u.c.).


Sekojiet tālākai informācijai.


Informāciju sagatavoja: 

Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālisti

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika