Pakalpojumu infrastruktūras attīstības Deinstitucionalizācijas plāns Madonas novadā

iesūtīts: 2019.05.25 21:08
Šī raksta mērķis ir iepazīstināt Jūs par plānotajiem darbiem un procesiem, īstenojot deinstitucionalizācijas plānu Madonas novadā.

Kas ir deinstitucionalizācija? Deinstitucionalizācija (turpmāk - DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz cilvēkam ar ierobežotām pašaprūpes spējām nepeciešamo atbalstu, lai cilvēks varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē.

Šī projekta mērķis ir novērst institucionalizāciju nākotnē un Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

Projektā iesaistītās mērķgrupas - ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

2016.gada 1.martā Vidzemes plānošanas reģions un Madonas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu par DI plāna izstrādāšanu, kas ietver infrastruktūras attīstības risinājumus ar jauniem pakalpojumiem:

  1. Ģimenes videi pietuvināts pakalpojums;
  2. Jauniešu mājas pakalpojums;
  3. Grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīgiem rakstura traucējumiem (GRT);
  4. Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
  5. Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
  6. Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT;
  7. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīgiem rakstura traucējumiem (GRT).

Raksta turpinājumā informācija par katru no jaunajiem pakalpojumiem, kur trīs pakalpojumi tiks īstenoti Madonas novada Liezēres pagasta Ozolos un pārējie četri Madonā Parka ielā 4 un Parka ielā 6.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, kur iznākuma rādītājs būs jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 6 vietas ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā uz Madonas novada pašvaldības īpašuma esošās zemes Ozolu iela 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā 1 kotedžas tipa mājas būvniecība. Finansējums no ERAF (bez snieguma rezerves) – 203 253 EUR.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

Jauniešu mājas pakalpojums, kur iznākuma rādītājs būs jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas jauniešu mājas pakalpojumā uz Zaļā iela 3, Ozolos, Liezēres pagasta, Madonas novadā (pārbūvēt pašvaldības īpašumā esošo Līvānu tipa māju). Finansējums no ERAF – 63 458 EUR. Jauniešu māja ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas izveidota viena vai vairākas atsevišķa tipa telpas, kuras bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni vecumā no 15 līdz 17 gadiem apgūst sociālās prasmes un iemaņas, kuras nepieciešamas patstāvīgai dzīvei.

Grupu dzīvokļi – jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 14 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šis pakalpojums tiks īstenots Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā. Finansējums no ERAF – 132 369 EUR.

Kas ir garīga rakstura traucējums? Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi vai psihiska slimība, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un pilnvērtīgi aprūpēt sevi, tādēļ reizēm apgrūtina šo cilvēku iekļaušanos sabiedrībā. Nereti garīga rakstura traucējumi cilvēkiem tiek konstatēti piedzimstot vai agrā bērnībā, piemēram, autisms vai Dauna sindroms. Taču reizēm garīga rakstura traucējumi rodas dzīves laikā, piemēram, smadzeņu bojājumu rezultātā, pēc pārciestām slimībām vai lielām emocionālām traumām.

Grupu dzīvoklis - dzīvoklis cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem, kuram ikdienā ir nepieciešams atbalsts. Atbalstu grupu dzīvoklī nodrošina sociālā darba speciālisti, kurimpalīdz risināt dažādas ikdienas situācijas, atgādina par medikamentu lietošanu un sniedz cita veida atbalstu. Šajos dzīvokļos, dzīvos cilvēki, kuri VAR dzīvot neatkarīgu dzīvi, ja viņiem tiek nodrošināts atbalsts.

Augšminētai mērķa grupai, Madonā Parka ielā 6, tiks izveidots Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem. Nozīmīgs resurss DI īstenošanai ir nevalstiskās organizācijas, kuras jau piedāvā  kvalitatīvus pakalpojumus. Viens no šādiem pakalpojumu centriem jau Madonā darbojas – Diakonijas centrs Baltā ūdensroze, kam, piesaistot finansējumu no ERAF – 208 008 EUR, šo pakalpojumu ar 22 vietām paredzēts deleģēt. 

Dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina nepieciešamo aprūpi, sniedz atbalstu un attīsta nepieciešamās vai saglabā esošās prasmes, nodrošinot iespēju cilvēkam dzīvot ģimenē, nevis institūcijā. Dienas aprūpes centrs ar atbalsts ģimenei, jo izmantojot dienas aprūpes centra pakalpojumus, tuvinieki var strādāt, nesatraucoties par sava piederīgā drošību un labsajūtu.

Savukārt Madonā, Parka ielā 4 tiks izveidot trīs sociālie pakalpojumi – dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem un atelpas brīža pakalpojums.

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir vieta, kur bērniem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem tiek nodrošināta aprūpe, iespējas attīstīt vai saglabāt kognitīvās (uztveres, domāšanas, kustības, runas) spējas. Interesanti pavadīt brīvo laiku. Dienas aprūpes centrā bērns būs pieskatīts un nodarbināts tajos brīžos, kad neatrodas mācību iestādē, bet vecāki strādā, vai, piemēram, dodas vizītē pie ārsta. Tiks izveidots pakalpojums ar 13 vietām, kur  finansējums no ERAF  – 31 495 EUR.

Svarīgi paskaidrot, kas ir funkcionāls traucējums? Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums skaidro, ka funkcionāls traucējums -  slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā. Tie ir jebkāda veida traucējumi, kas personai, t.sk. bērnam, apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Citiem vārdiem var teikt, ka funkcionālu traucējumu dēļ personai vai tā ģimenei varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Savukārt 38 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem būs jaunizveidots pakalpojums – sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kur finansējums no ERAF – 94 170 EUR. Centrā tiks nodrošināti dažādi rehabilitācijas pakalpojumi, kuri nepieciešami bērna veselības uzlabošanai vai spēju saglabāšanai. Pieejamo speciālistu klāsts var būt ierobežots, tomēr pašvaldība centīsies nodrošināt primāri nepieciešamos pakalpojumus – psihologu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu u.c. Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests jau ir uzsācis sniegt dažus šādus pakalpojumus, kurus finansē Madonas novada pašvaldība.

Atelpas brīža pakalpojums ir vieta, kas nodrošina vecākiem, kuriem ir īpaši kopjams bērniņš, iespēju “ievilkt elpu” un atpūsties no ikdienas rūpēm par bērnu. “Atelpas brīdis” ir diennakts pakalpojums, kurā tiek nodrošināta bērna pieskatīšana, aprūpe, pašaprūpes spēju attīstība un saturīga brīvā laika pavadīšana. Projektā plānotais vietu skaits – 5 un finansējums no ERAF – 12 380 EUR.

Ar šī projekta ieviešanu Madonas novadā tiks ļoti paplašināta un pilnveidota  sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēma, nodrošinot iespēju cilvēkiem kvalitatīvi dzīvot ārpus institūcijām, saņemot atbilstošus sabiedrībā balstītus pakalpojumus.


Informāciju sagatavoja: Ilze Jansiņa

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums