PAŠVALDĪBA SKAIDRO 12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Madonas novada uzņēmējiem.

iesūtīts: 2019.01.07 10:56
Ar 2019.gada 1.janvāri stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā””, kas paredz 7 jaunas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus:

 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām), ja tās tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un noslēgtajā nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks sedz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, un izpildās viens no zemāk minētajiem nosacījumiem – 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas:
 • ja juridiska persona veic komercdarbību un reģistrēta Komercreģistrā mazāk par 3 gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas, (t.i. darba līgumi uz šīm darbavietām noslēgti uz nenoteiktu laiku, turpmāk tekstā – pastāvīgās darbavietas);
 • ja fiziska persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusies kā nodokļu maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs mazāk par 3 gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.
 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatražošana un izpildās zemāk minētie nosacījumi – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas:
 • Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai tās struktūrvienība, kura darbojas Madonas novadā un kuras darbības veids saskaņā ar Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakciju ir “Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);
 • investēti līdzekļi ražošanā iepriekšējā taksācijas gadā tādā apmērā, kas nav mazāks par uzņēmuma grāmatvedības politikā noteikto.
 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi – 25% apmērā no ēkas nodokļa summas:
 • tiek sniegti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;
 • persona vai uzņēmums ir reģistrēts vismaz 2 informācijas nesējos kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs (t.sk. pašvaldības).
 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu) – 90% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.
 2. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas.
 3. Madonas novadā reģistrēta juridiska persona, kura iepriekšējā taksācijas gadā nodrošinājusi:
 • 20 – 49 pastāvīgas darbavietas – 25% apmērā no ēkas nodokļa summas;
 • 50 un vairāk pastāvīgas darbavietas – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas.
 1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām) – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi:
 • uzņēmums darbojas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē;
 • izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.
Nodokļa atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, tiek piemērota lielākā no atlaidēm.Noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja uzņēmumam nav pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldības īpašumu.
Ar pilnu saistošo noteikumu Nr.13 tekstu un dokumentiem, kādi nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem jāiesniedz, var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā.


Informāciju sagatavoja: Ilze Vogina
Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāja p.i., galvenā speciāliste

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »