Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=8188

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Madonas novada uzņēmējiem.

2019.01.07 10:56

Ar 2019.gada 1.janvāri stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā””, kas paredz 7 jaunas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus:

  1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām), ja tās tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un noslēgtajā nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks sedz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, un izpildās viens no zemāk minētajiem nosacījumiem – 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas:
  1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatražošana un izpildās zemāk minētie nosacījumi – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas:
  1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi – 25% apmērā no ēkas nodokļa summas:
  1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu) – 90% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.
  2. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas.
  3. Madonas novadā reģistrēta juridiska persona, kura iepriekšējā taksācijas gadā nodrošinājusi:
  1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām) – 50% apmērā no ēkas nodokļa summas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi:
Nodokļa atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, tiek piemērota lielākā no atlaidēm.Noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja uzņēmumam nav pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu vai nomas maksas parādu par nomāto pašvaldības īpašumu.
Ar pilnu saistošo noteikumu Nr.13 tekstu un dokumentiem, kādi nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem jāiesniedz, var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā.


Informāciju sagatavoja: Ilze Vogina
Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāja p.i., galvenā speciāliste

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa