MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Madonas novada pašvaldība izsludina Madonas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 12.oktobris, plkst.15.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 16.11.2018.

Projekta īstenošanas termiņš - no 3 līdz 18 mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plānot ne ātrāk kā 2019.gada februārī.

NOLIKUMS
PIELIKUMS NR.4_PMP APLIECINĀJUMS
PIELIKUMS NR.1_PAŠVALDĪBAS PLĀNS PMP SAMAZINĀŠANAI
METODIKA - VIENR. MAKSĀJ. PIEMĒROŠANA
METODOLOĢISKĀS VADLĪNIJAS

PREZENTĀCIJA_JAUNIEŠU PROJEKTI


KONKURSA REZULTĀTI

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860571

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »