Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācijaIzglītības iestāžu informatizācija

  
 

 Par aktivitāti

Projekts tiek īstenots darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija" ietvaros.

Apakšaktivitātes mērķis ir izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Par projektu

Projekta ietvaros Madonas novada pašvaldības 18 izglītības iestādes tiks apgādātas ar 160 stacionārajiem un 30 portatīvajiem datoriem, iegādāti 15 multimediju tehnikas komplekti, kā arī attīstīti 15 lokālie datortīkli. Projekts skolās sekmēs IT bāzes pilnveidi ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Kopējais projekta finansējums ir 201981,16 latu.

Vienošanās Nr.2010/0042/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/610 par projekta īstenošanu noslēgta 2010.gada 20.janvārī.

Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada 30.septembrim.

Projekta ieviešanas gaita

No projekta uzsākšanas 2010.gada janvārī ir veikta 15 izglītības iestādēs lokālo datortīklu izbūve 16525,91 latu apmērā, iegādāti 30 portatīvie datori un uzstādītas 15 multimediju komplekti par kopējām izmaksām 73996,05 lati.


 

Eiropas sociālā fonda darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

 

Projekts īstenošanas termiņš

30.04.2008. – 31.03.2012.

Projekta mērķis:

Piešķirt mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

Projekta specifiskais mērķis

Vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošana un nodrošināšana, izglītojamo sagatavošana studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

  • metodiskais darbs izglītības iestādē (mācību priekšmeta mācību metodikas uzlabošana, tajā skaitā pārbaudes darbu izstrāde, vai jaunu mācību līdzekļu aprobācija izglītības iestādē, vai informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē);
  • konsultatīvais darbs (tematiskās konsultācijas izglītojamajiem mācību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai un pasākumu organizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekšmetu, un pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta pedagogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem);
  • izpratnes paaugstināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas 20 788. 00 Ls

Projekta ieviešanas gaita

  • Noslēgts līgums ar Izglītības un Zinātnes ministrijas fondu;
  • Madonas novada pašvaldības dome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izsludina 2.pieteikšanos uz pedagogu stipendijām/mērķstipendijām 2009./2010. mācību gadam

 


 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »