Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārtaMadonas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības, ES Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts

Projekta Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/028

3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”

Projekts īstenošanas termiņš

No 2008.gada 30.oktobra līdz 2012. gada 30.oktobrim

Projekta mērķi:

 • kvalitatīvu dzeramā ūdens pakalpojumu nodrošināšana visiem pilsētas iedzīvotājiem, atbilstoši ES direktīvas 98/83/EK Dzeramā ūdens kvalitāte prasībām;
 • visu aglomerācijā radīto notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana, atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEK Komunālo notekūdeņu attīrīšana, 76/464/EEK Atsevišķu bīstamu vielu izvadīšanas radītais ūdens vides piesārņojums prasībām;
 • visa iegūtā, sagatavotā un patērētā ūdens un novadīto notekūdeņu metriska uzskaite;
 • veikt pasākumus, kas novērstu bīstamo vielu iespējamo iekļūšanu pazemes ūdeņos, atbilstoši direktīvai 80/68/EEK - Gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu;

Projekta specifiskie mērķi

 • paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas apkalpes zonas (tīklu), tā lai iedzīvotājiem nodrošinātu vismaz 95% pieslēgumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
 • realizēt NAI II kārtas izbūvi (NAI rekonstrukcija), lai nodrošinātu fosfora un slāpekļa attīrīšanu;
 • galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija;

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

Projektā „Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” paredzēts noslēgt sekojošus līgumus:

 •  „Madonas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas finanšu- ekonomiskās analīzes aktualizācija” līgums noslēgts 01.11.2007. ar SIA "Eko- projekti", lai veiktu finanšu aktualizāciju atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Līgums pabeigts 28.12.2007.
 •  „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Madonā” , līgums noslēgts 11.02.2008. ar SIA "Aqua-Brambis", lai veiktu būvniecības līgumu būvuzraudzību. Līguma pabeigšana plānota vienlaicīgi ar būvniecības līgumiem.
 •  „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Madonā” , līgums noslēgts 29.09.2008. ar pilnsabiedrību "Madonas būve & Hydrotech". Līgumā paredzēts veikt divu galveno kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju un NAI rekonstrukciju, paredzot, ka notekūdeņu izplūdes parametriem jāatbilst MK noteikumiem Nr.34 no 22.01.2002., proti, aglomerācijām ar CE 10 000 - 100 000. Uz 2010.gada 01.maiju līguma izpilde veikta par aptuveni 75%. Līguma pabeigšana plānota 2010.gada septembra beigās.
 •  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Madonā” līgums noslēgts 14.02.2008. ar pilnsabiedrība "A.A & Būvkompānijas". Līgumā paredzēts izbūvēt aptuveni 21 km ūdensapgādes tīklus un aptuveni 30 km kanalizācijas tīklus (t.sk. Lazdonas ciemata pievienošana pie Madonas ūdens un kanalizācijas tīkliem) , lai dotu iespēju vismaz 95% Madonas iedzīvotāju pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. %. Uz 2010.gada 01.maiju līguma izpilde veikta par aptuveni 80%. Līguma pabeigšana plānota 2010.gada oktobrī.
 •  „Kompleksas tīklu skalošanas hidrodinamiskās mašīnas piegāde”, līgums noslēgts 14.02.2008. ar SIA "Volvo truck Latvia". Līgumā paredzēts kompleksās hidrodinamiskās mašīnas piegāde, lai varētu kvalitatīvi veikt kanalizācijas tīklu apkopes. Līgums pabeigts 14.12.2008.
 •  „Autoruzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšanas līgumam Madonā”, līgums noslēgts 29.09.2008. ar SIA "Cers projekti". Pakalpojuma līgums, lai veiktu autoruzraudzības pakalpojumus līgumam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Madonā”. Līgumu paredzēts pabeigt vienlaicīgi ar būvniecības līgumu.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas (bez PVN)10 506 907,71Ls

KF līdzfinansējums 77,45 % (8 137 778,82 Ls)

Valsts līdzfinansējums 9,94%(1 044 672,32Ls)

Pašvaldības līdzfinansējums 7,36%(773 119,09Ls)

AS ”Madonas ūdens līdzfinansējums 5,25%(551 337,48Ls)

Projekta ieviešanas gaita

Projekts pabeigts 2011. gada novembrī.

 


 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »