Madonas pilsētas PII "Saulīte" rekonstrukcija

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

Projekta īstenošanas termiņš

06.03.2009.– 31.08.2013.

Projekta mērķis

Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un pakalpojumu pieejamību, attīstot unnodrošinot kvalitatīvas pirmsskolas izglītības apguvi mūsdienu prasībām atbilstošā infrastruktūrā

Projektā veicamās darbības

Projekta ietvaros paredzēta piebūves izveide ar:

  • daudzfunkcionāla nodarbību centra un dabas izziņas centra izveidi,
  • baseina un palīgtelpu izbūvi,
  • terases izbūvi,
  • speciālistu un administrācijas telpu izbūvi,
  • teritorijas labiekārtošanu

Finansējums

Projekta attiecināmās izmaksas – Ls 347 179.00, t.sk.:
      ERAF finansējums – Ls 295 102.00
      Valsts finansējums – Ls 15 623.00
      Pašvaldības finansējums – Ls 36 454.00

Projekta ieviešanas gaita

28.04.2008. izsludināta iepirkuma procedūra „par projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi PII „Saulīte” ēkas Madonā, Raiņa ielā 17 rekonstrukcijai’, ID Nr. MPD 2008/05”
30.07.2008. noslēgts līgums ar SIA „Cers projekti” par projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi PII „Saulīte” ēkas Madonā, Raiņa ielā 17 rekonstrukcijai
20.11.2008. noslēgts līgums ar SIA „Tursons” par PII Saulīte rekonstrukcijas, Raiņa ielā 17, Madonā tehniskā projekta ekspertīzi
26.01.2009. saņemts ekspertīzes slēdziens par PII „Saulīte” rekonstrukcijas, Raiņa ielā 17, Madonā tehnisko projektu
27.03.2009. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr.MPD2009/05) Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildei
20.08.2009. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr.MPD2009/08_02) Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildes būvuzraudzībai
11.09.2009. noslēgts līgums ar SIA „Lithos” par PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcijas Raiņa ielā 17, Madonā būvuzraudzību
02.11.2009. noslēgts līgums ar SIA „CB” par Madonas PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcijas Raiņa ielā 17, Madonā būvdarbu izpildi
20.09.2011. līgums ar SIA „C projekti” par PII „Saulīte” rekonstrukcijas autoruzraudzības darbu izpildi tiek lauzts
08.11.2011. noslēgts līgums ar SIA „A2C” par autoruzraudzības darbu izpildi PII Saulīte rekonstrukcijas būvdarbiem
26.04.2012. līgums ar SIA CB par PII „Saulīte” rekonstrukcijas darbu izpildi tiek lauzts
16.07.2012. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr. MNP 2012/28_ERAF) PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbiem, iepirkums pārtraukts bez rezultāta
28.08.2012. izsludināta atkārtota iepirkumu procedūra (ID Nr. MNP2012/44_ERAF) „Madonas pilsētas PII „Saulīte”, Raiņa ielā, Madonā, rekonstrukcijas būvdarbiem
27.11.2012. noslēgts līgums ar SIA „Vidzemes Energoceltnieks par Madonas pilsētas PII „Saulīte”, Raiņa ielā 17, Madonā rekonstrukcijas būvdarbu izpildi

Būvdarbi PII "Saulīte" ir pabeigti, objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā

Projekta vadītājs

Elita Staune
t. 64860089, 29175272, e-pasts: elita.staune@madona.lv


  PII ''Saulīte'' plānojums  (~38mb)

  Rekonstruēs pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte”

© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »