Par Lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Aronas muiža", Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, uzsākšanu

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot publiskās apbūves teritoriju attīstību un attīstot tūrisma infrastruktūru atbilstoši Madonas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. - 2020.gadam. Lokālplānojuma teritorijā paredzēts mainīt teritorijas plānojumā noteikto plānoto teritorijas izmantošanu uz publiskās apbūves teritoriju (P), kas piemērojama vasarnīcu, viesu māju vai tam līdzīgu objektu apbūvei un tiem nepieciešamai infrastruktūrai.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu., reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 31.maijam.

Kontaktpersona: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts:ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Informācija pieejama arī interneta vietnē www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.  
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »