PAŠVALDĪBA SKAIDRO 17. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

iesūtīts: 2019.07.01 14:42
Ar 2019. gada 1. jūliju stāsies spēkā jauni Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā", kas papildina Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk - MK noteikumi).

Saistošie noteikumi nosaka:

  • decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju centralizētajām kanalizācijas sistēmām, reģistrācijas, kontroles un uzraudzības kārtību;
  • minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
  • prasību minimumu asenizatoriem un to reģistrācijas kārtību;
  • decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
  • decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus, kā arī atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas MK noteikumu izpratnē ir sistēmas vai iekārtas, kur notekūdeņi tiek attīrīti vai uzkrāti, kuras nav pievienotas centralizētajam kanalizācijas tīklam un iedalās šādi:
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķi - atbilstoši izbūvēts notekūdeņu attīrīšanas komplekss, kas sastāv no rūpnieciski vai individuāli izgatavotas hermētiskas tvertnes ar divām vai vairāk kamerām notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai un pārplūdei vidē pēc nostādināšanas, šim nolūkam izmantojot filtrācijas laukus, apakšzemes drenas, smilts grants filtrus, filtrācijas grāvjus, filtrācijas akas vai niedru laukus; 
  • notekūdeņu krājtvertnes, hermētiski noslēgtas tvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.
Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses.

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Madonas pilsētas ar aglomerāciju teritorijā un Madonas novada administratīvajā teritorijā esošajos ciemos. Madonas pilsētas ar aglomerāciju teritorijas robežas noteiktas saistošo noteikumu pielikumā Nr. 1. Madonas novada administratīvajā teritorijā esošie ciemi norādīti saistošo noteikumu pielikumā Nr. 2. Noteikumi neattiecas uz īpašumiem, kuri atrodas ārpus pilsētas vai ciemu teritorijām.

Tā kā sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Madonas novadā sniedz trīs pašvaldības uzņēmumi, pašvaldība deleģē katru no uzņēmumiem savā apkalpes teritorijā izveidot un uzturēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un nodrošināt kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu.
AS „Madonas ūdens" pakalpojuma sniegšanas teritorijas ir: Madonas pilsēta; Aronas pagasts, Sarkaņu pagasts, Lazdonas pagasts, Praulienas pagasts, Ošupes pagasts, Dzelzavas pagasts, Barkavas pagasts, Mētrienas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts.
SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums" pakalpojuma sniegšanas teritorijas ir: Bērzaunes pagasts, Mārcienas pagasts, Vestienas pagasts.
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums" pakalpojuma sniegšanas teritorija ir: Kalsnavas pagasts.

‌AS „Madonas ūdens" jau ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi. Tiem īpašniekiem, no kuru īpašumiem uzņēmums regulāri izved notekūdeņus, nekādas darbības, saistībā ar reģistrēšanos nav jāveic. Uzņēmums divu mēnešu laikā informēs šos īpašniekus, ka viņi ir iekļauti attiecīgajā reģistrā. Savukārt tām personām, uz kurām pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas attiecas saistošie noteikumi, pakāpeniski tiks izsūtītas vēstules ar lūgumu aizpildīt pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas anketu un to iesniegt uzņēmumā. Iespēju robežās uzņēmuma darbinieki arī apmeklēs adreses, uz kurām attiecas saistošie noteikumi, lai kopā ar īpašniekiem aizpildītu reģistrācijas anketu un sniegtu informāciju par nepieciešamajām darbībām, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām. Pirmām kārtām uzņēmums pievērsīs uzmanību tiem īpašumiem, kuriem ir iespēja pievienoties pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

‌Saskaņā ar MK noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. Tāpat MK noteikumi un saistošie noteikumi nosaka, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Saistošie noteikumi nosaka arī minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto septiķus, kuri izbūvēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, minimālais izvešanas biežums ir viena reize gadā. No rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, izvešanas biežums nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai - gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas - atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem. Savukārt, ja tiek izmantota krājtvertne, izvešanas biežums būs atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā īpašumā un krājtvertnes lieluma. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar saistošajos noteikumos norādīto formulu, aprēķinā ietverot faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts. Ja tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Attiecīgais ūdens patēriņa mērītājs jāuzstāda ar attālinātu datu pārraidi, un to apmaksā decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs. Ja ūdens patēriņa mērītāju nav iespējams ierīkot, notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto šajos saistošajos noteikumos noteikto patēriņa normu 1,5 m3/cilv. mēnesī.

‌Saņemot decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošais dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un decentralizēto pakalpojumu sniedzēja (asenizatora) rekvizīti.

‌Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem jeb asenizatoriem ir jāreģistrējas Madonas novada pašvaldības asenizatoru reģistrā (reģistrs pēc tā izveides būs pieejams pašvaldības mājaslapā).

‌Līdz šim Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, līdz ar to netika īstenota nedz to uzskaite, nedz kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē vai arī nelegālai to iepludināšanai centralizētajās kanalizācijas sistēmās. Reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārraudzība un regulāra kontrole būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.

‌Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var saņemt, vēršoties AS „Madonas ūdens" klātienē Raiņa ielā 54, Madonā, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 64807070 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi info@madonasudens.lv.

‌Ar pilnu Saistošo noteikumu Nr.5 tekstu iespējams iepazīties šeit.


‌Informāciju sagatavoja: AS "Madonas ūdens"
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »