PAŠVALDĪBA SKAIDRO 15. Par Mētrienas pamatskolas reorganizāciju

iesūtīts: 2019.04.02 16:50
Madonas novada pašvaldības skolu tīkla sakārtošana ir jautājums, kas aktuāls pēdējo gadu laikā. Valstī esošā tendence bērnu skaitam samazināties ir būtiski jūtama arī mūsu novadā. Šādu situācijas izveidi ir ietekmējusi zemā dzimstība un sociālekonomiskie apstākļi (iedzīvotāju migrācija).


Pašvaldības redzeslokā jau vairākus gadus ir bijis Mētrienas  pamatskolas jautājums straujā izglītojamo skaita samazinājuma un apvienoto klašu dēļ. Šobrīd Mētrienas pamatskolā ir mazākais izglītojamos skaits no visām Madonas novada pašvaldības skolām, turklāt izglītojamo skaitam ir tendence samazināties (skatīt 1.att.).

1.attēls: Izglītojamo skaits Mētrienas pamatskolā (1.-9.kl.) no 1994.gada līdz 2018.gadam


 

Apzinoties, cik svarīga ir skolas loma konkrētā pagasta teritorijā, jautājums vairākkārt ir ticis pārrunāts, meklēti risinājumi Mētrienas pamatskolas darba pilnveidei. 2017./2018.m.g. skolā bija 38 skolēni un 31 pirmsskolas audzēknis. Šobrīd Mētrienas pamatskolā mācās 27 skolēni un 33 pirmsskolas audzēkņi. Arī Mētrienas pagasta demogrāfiskā situācija neliecina, ka situācija nākotnē ar izglītojamo skaita palielināšanos skolā varētu uzlaboties. Mācību darbs skolā norit tikai apvienotajās klasēs – 4 klašu komplekti un vienā – 8.klasē izglītojamo  nav. Lielā mērā tas ir bijis par pamatu tam, ka daudzas pagastā dzīvojošās ģimenes ir izvēlējušās izglītību iegūt citās novada izglītības iestādēs. Šobrīd esošais skolēnu skaits neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas un pedagogu darba apmaksu no valsts mērķdotācijas, papildus tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta. Pedagogus ir grūti nodrošināt ar optimālām slodzēm. Mētrienas pamatskolas skolēnu skaits ir kritiski mazs, ar kādu nākotnē būs arvien grūtāk nodrošināt labu izglītības kvalitāti, sekmīgu socializācijas prasmju apgūšanu pašiem skolēniem, jaunā – kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu un mūsdienīgas mācību vides attīstību.

Tādēļ, ņemot vērā visu iepriekš minēto, Madonas novada pašvaldības š.g. 28.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums par Mētrienas pamatskolas slēgšanu šī gada 31.jūlijā, juridiski nododot Mētrienas pamatskolas pamatizglītības programmu (1.-9.klase) īstenošanu Praulienas pamatskolai, kas neierobežo izglītojamajiem, viņu vecākiem brīvi izvēlēties mācību iestādi izglītības turpināšanai arī citur. Savukārt Mētrienas pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana tiks nodota Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”, saglabājot pirmsskolas grupu darbību līdzšinējā vietā, Centra iela 5, Mētrienā.

Šobrīd mācību gads Mētrienas pamatskolā turpinās kā ierasts, jo skolēniem pavasarī ir jākārto valsts pārbaudes darbi un jāsaņem gada vērtējumi mācību priekšmetos. Domājot par Mētrienas pamatskolas darbiniekiem, pašvaldības rīcība būs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, nodrošinot gan kompensāciju izmaksas, gan piedāvājot citas darba iespējas.

Mētrienas skolas kolektīvam, skolēnu ģimenēm priekšā ir laiks, kad būs jāizdara izvēles. Maijā lūgsim skolu informēt par izglītības iestādēm, ko izvēlējušies skolēni un viņu vecāki, lai varētu palīdzēt sakārtot jautājumus par turpmāko izglītošanos, sniegtu atbalstu neskaidrību gadījumā, kā arī sadarbībā ar Mētrienas pagasta pārvaldi risinātu jautājumu par skolēnu pārvadājumu organizēšanu nākamajā mācību gadā.

Madonas novadā skolu tīkla sakārtošanas jautājumi ir pieņemti, analizējot visus kritērijus, to savstarpējo saistību un turpmākās attīstības iespējas visa novada mērogā, bet neskatoties uz to, katra konkrētā situācija ir emocionāli grūta, īpaši iesaistītajām pusēm. Tomēr vēlos aicināt izprast šo situāciju un pārmaiņās ieraudzīt jaunas iespējas, lai mūsu bērni dzīvē varētu sasniegt vairāk.


Vidzemes TV sižets par Mētrienas skolas slēgšanu.

Informāciju sagatavoja: Solvita Seržāne

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas vadītāja

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »