PAŠVALDĪBA SKAIDRO 16. Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2019.gadam

iesūtīts: 2019.04.02 17:10
2019.gada 28.februāra domes sēdē ir apstiprināts Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžets. Tas sastāv no pamatbudžeta, investīciju jeb attīstības budžeta un speciālā budžeta (ceļu fonds un dabas resursu nodoklis).

Pirmkārt – pamatbudžets. Tā apjoms izdevumos un ieņēmumos ir apstiprināts 24 269 217 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2018.gadu tas ir palielinājies par 821 585 eiro. Pamatbudžeta veidošanas principi palikuši tādi paši kā iepriekšējā gadā – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amata vienību sarakstam aprēķināti izdevumi atlīdzībai, paredzēti iestāžu uzturēšanas izdevumi. 
Šogad pašvaldībā turpinājām reformas amatu vienību sarakstos un darba organizācijā – turpinām centralizēt grāmatvedību, daļā pagastu apvienojām īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja un pārvaldes vadītāja amatus, samērojām lietvežu un grāmatvežu darba algas, martā veicām reformu bāriņtiesai – samazinot darbinieku skaitu, bet būtiski palielinot algas.
Tāpat pamatbudžetā plānots trūkstošais finansējums pedagogu atlīdzībai gan J.Norviļa Madonas mūzikas skolai, J.Simsona Madonas mākslas skolai, Bērnu un jaunatnes sporta skolā, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem, gan Bērnu un jauniešu centra pedagogiem, ko nav piešķīrusi valsts. Visiem skolēniem no 5.-12.klasei pašvaldība paredzējusi brīvpusdienas. No 1.-4.klasei tās sedz valsts. 
Pamatbudžetā nofinansētas visas novada sociālās palīdzības, izglītības, kultūras, sporta aktivitātes, uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma aktivitātes, kuras plānotas šajā gadā, paredzēti sociālie pabalsti, nodrošināti visu ēku un teritoriju uzturēšanas izdevumi, paredzēts finansējums aizņēmumu maksājumu veikšanai par iepiekšējos gados ņemtajiem kredītiem.

Otrkārt – investīciju budžets. Investīciju budžets raksturo visas investīcijas un projektus, kurus plānots realizēt novadā šogad. Tas ataino līdzekļu un aktivitāšu kopumu, kuru šogad pašvaldība plāno ieguldīt attīstībā. Tāpat tas atspoguļo arī no kādiem finanšu resursiem plānots šīs aktivitātes īstenot.  Madonas novada pašvaldībā investīciju projektiem ir plānotas investīcijas 17 098 211 eiro apmērā, no tām 13 103 448 eiro ir Eiropas Savienības fondu  un valsts atbalsta līdzfinansētie projekti. Plānotais Eiropas savienības fondu un valsts atbalsts no 2019.g. īstenotajiem projektiem 6 368 919 eiro apmērā. Lai nodrošinātu investīciju projektu realizāciju plānots ņemt aizņēmumus un galvojumus 9 537 001 eiro apmērā.

Plānoto investīciju apjoms 2019.gadam

Plānotās investīcijas, EUR

17098211

Plānots no pašvaldības budžeta  atlikuma uz 31.12.2018.

1 192 291

Aizņēmumi un galvojumi

9 537 001

ES fondu un valsts atbalsts īstenotajos projektos

6 368 919
Vislielākais investīciju ieguldījums 4 574 833 eiro ir izglītības nozarē, jo šobrīd Madonas novada pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektus “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”, “Energoefektivitātes pasākumu paaugstināšana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē” un “Energoefektivitātes pasākumu paaugstināšana Madonas novada Ļaudonas vidusskolā”.

Transporta infrastruktūrā tiek ieguldīts  2 696 722 eiro investīcijas pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanai. Pašvaldības ceļu sakārtošanai, atbilstoši Madonas novada pašvaldības lauku ceļu sakārtošanas programmai tiek piesaistīts Eiropas Savienības fonda pasākuma ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” finansējums.

Sporta nozarē investīcijas tiek ieguldītas novada mēroga sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstībai. Sporta  un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstībai tiek saņemta arī valsts mērķdotācija 500 000 eiro apmērā. Novada teritorijā 2019.g. sporta infrastruktūrā tiks veikti ieguldījumi Liezēres pamatskolas sporta zāles rekonstrukcijai.

Investīcijas uzņēmējdarbībā tiks ieguldītas jau īstenošanā esošajā projektā ”Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā” un jaunajos projektos “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmejdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā”, “Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē”, kas tiks īstenoti specifiskajā atbalsta mērķi 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētas teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”un  3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14., 15.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 611.panta trešo daļu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pantu, 6.pantu  un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un 22.panta otro daļu, 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 1. nodaļas 3.punktu un 5.nodaļas 5.1. apakšnodaļas 73.punktu, 08.07.2014. MK noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” 18.punktu, lai veicinātu Madonas novada ilgtspējīgu attīstību,  plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ņemot vērā plānotās investīcijas 2019.g., tiks aktualizēts Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju plāns (2018.- 2020.gadam) un rīcību plāns(2018. – 2020.gadam).

Treškārt – speciālais budžets. Speciālais budžets sastāv no mērķdotācijas autoceļiem 989 463 eiro apmērā un plānotajiem dabas resursu nodokļu ieņēmumiem 100 000 eiro apmērā. Mērķdotācijas autoceļiem apmērs salīdzinājumā ar pagājušo gadu nav mainījies. Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu sadalījums starp pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētu palicis nemainīgs, iepriekšējā gada līmenī.


‌Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »