PAŠVALDĪBA SKAIDRO 8. Teritorijas sakopšanas darbi, iestājoties siltākam laikam.

iesūtīts: 2018.03.29 18:58
Lai uzturētu tīrību un kārtību Madonas novada pašvaldības teritorijā, ir izdoti vairāki saistošie noteikumi, kā piemēram, Nr. 33 “Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju (dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku) uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”, kas stājušies spēkā 2010. gada 16. novembrī, tāpat arī Nr. 14 “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā”, kas stājušies spēkā 2010. gada 9. jūnijā. Katra Madonas novada iedzīvotāja – privātas vai juridiskas personas pienākums ir tos ievērot un attiekties pret tiem nopietni. Vēlamies par tiem atgādināt.

Novada pašvaldības teritorijas kopšanas pavasara un vasaras periods ir noteikts no 1. aprīļa līdz 14. oktobrim, tāpēc vēlamies vērst Jūsu uzmanību un atgādināt par sekojošiem pienākumiem, kas jāievēro, uzturot kārtībā savus īpašumus.

Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu zemesgabalu, ēku, būvju vai to daļu īpašnieki, valdītāji, vai kurām tiesības lietot un pienākums uzturēt attiecīgo objektu ir nodots ar nomas, īres apsaimniekošanas vai citu līgumu, savos objektos jānodrošina:

 • Objektu teritorijas kopšanu, tai skaitā, objektam pieguļošās publiskā lietošanā esošās ietves, laukumi un celiņi, vasarā no rīta pirms kustības sākuma jāslauka.
 • Zāles pļaušanu, ja zāles garums pārsniedz 15 cm, un aizvākšanu. Neapbūvēto teritoriju īpašniekiem zāli visā zemes gabala teritorijā (ieskaitot ceļmalas un grāvjus) jānopļauj ne retāk kā divas reizes sezonā – līdz 22. jūnijam un līdz 1. septembrim un jāveic papildus pļaušana, ja zāles garums pārsniedz 20 cm. Nedrīkst pieļaut zemes gabala aizaugšanu ar krūmiem – tie jānocērt vai jānopļauj katru gadu līdz 1. oktobrim.
 • Dzīvžogu kopšanu un uzturēšanu.
 • Objekta teritorijas uzturēšanu tādā stāvoklī, lai transporta līdzekļi, izbraucot no  tās, nepiesārņotu ielas braucamo daļu ar smiltīm un dubļiem.
 • Ēkām un būvēm, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciskā darbība, ir jābūt noslēdzamām un to teritorijām aizžogotām, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tajā. Nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās šajās ēkās vai pie tām.

Aizliegts:

 • Uzglabāt zemesgabala daļā, kura pieguļ publiskā lietošanā esošai teritorijai, malku, būvmateriālus, taru un citus materiālus un ja tas rada nesakoptas vides iespaidu.
 • Bojāt ielas un ietvju segumu.
 • Mazgāt uz ielas transporta līdzekļus.

Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētās saimniecības ēkas un ar to turēšanu nepieciešamās citas būves drīkst izvietot tikai atsevišķās teritorijās, kur saskaņā ar īpašu Madonas novada pašvaldības domes lēmumu atļauta lauksaimniecības dzīvnieku turēšana.

Aizliegta lauksaimniecības dzīvnieku ganīšana parkos, skvēros, meža parku, pludmaļu un citās rekreācijas teritorijās.

Juridiskās un fiziskās personas, kuras neievēro šos noteikumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. Fiziskajām personām par noteikumu neievērošanu var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods no 15 līdz 350 eiro. Savukārt, juridiskām personām – no 70 līdz 700 eiro.

Tīras un sakoptas apkārtējās vides nodrošināšanas nolūkos Madonas  novada pašvaldība iegulda nozīmīgus līdzekļu resursus. Diemžēl, joprojām atsevišķos gadījumos cilvēku rīcība pret dabu un pret pilsētā izveidoto infrastruktūru ir nekaunīga, vardarbība un bezatbildīga. Atgādinām, ka šāda rīcība ir sodāms pārkāpums.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā” nosaka, ka par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods līdz 29 eiro. Savukārt, par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām personām līdz 143 eiro, juridiskām personām līdz 1400 eiro. Bet par pilsētas sabiedrisko objektu, labiekārtojuma objektu, mazo arhitektonisko formu bojāšanu var tikt uzlikts naudas sods līdz 350 eiro.

Tāpēc situācijās, ja esat aculiecinieks kādam sabiedriskās kārtības neievērošanas,  demolēšanas vai vides piesārņojuma, teritoriju nekopšanas gadījumam Madonas pilsētā, Madonas novada pašvaldība aicina būt aktīviem un ziņot par šāda veida pārkāpumiem un necienošu rīcību Jums ērtākajā veidā:

 • zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni 110 (tas ir bezmaksas tālrunis, sasniedzams visu diennakti, darbojas gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa un operatīvi savienos ar jebkuru Latvijas dežūrdaļu);
 • zvanot Madonas novada pašvaldības kārtībniekiem - Gatim Kušķim vai Robertam Krauklim;
 • rakstot elektronisku vēstuli un/vai sūtot fotogrāfijas kā pierādījumu par fiksēto gadījumu Madonas novada pašvaldībai uz e-pastu dome@madona.lv  (vēstule var būt anonīma);
 • rakstot elektronisku vēstuli un/vai sūtot fotogrāfijas kā pierādījumu par fiksēto gadījumu Madonas novada pašvaldības pilsētas pārvaldniekam Guntim Ķeverim uz e-pastu guntis.keveris@madona.lv  (vēstule var būt anonīma).

Izmantojiet kādu no minētajiem informēšanas veidiem, nestāviet malā un neklusējiet! Tikai kopā mēs varam savu pilsētu padarīt skaistāku, sakoptāku un drošāku. Priecāsimies sadarboties.


Citi PAŠVALDĪBA SKAIDRO raksti.

Informāciju apkopoja: Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »