E-pakalpojumi
E-pakalpojums - pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti - ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Oficiālai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm iedzīvotāji un uzņēmēji var izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus, nosūtot tos uz iestādes e-pastu. Madonas novada pašvaldības oficiālais e-pasts ir dome@madona.lv.
Tikai tad, ja elektroniski saņemtais iesniegums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu vai iesniegts valsts vai pašvaldības iestādei, autentifikācijai izmantojot portālu www.latvija.lv, uz to attiecināmas „Iesniegumu likuma" prasības.
Pilnu informāciju par valsts un pašvaldību sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem skatiet portālā www.latvija.lv.

 Veidlapas
Madonas novada pašvaldība ir sagatavojusi veidlapas dažāda veida iesniegumiem pašvaldībai.
Pēc veidlapu parauga aizpildītie iesniegumi iesniedzējam jāparaksta personīgi un jānogādā Madonas  novada pašvaldībai Saieta laukumā 1, 101.kabinetā vai elektroniski parakstīts iesniegums jānosūta uz dome@madona.lv.

Veidlapas iesniegumiem pašvaldībai

 Iesnieguma veidlapa

 iesnieguma veidlapa.doc

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu

pirmpirkums.doc

Iesniegums dzīvojamās platības piešķiršanai

par dzīvojamās telpas piešķiršanu.doc

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

deklarētās dzīvesvietas anulēšana.doc

Iesniegums par piekrišanu īrēt dzīvojamo platību

par piekrišanu īrēt dzīvojamo platību.doc

Iesniegums īres līguma pagarināšanai

par īres līguma pagarināšanu.doc

Iesniegums nekustamā īpašuma nosaukuma/ adreses piešķiršanai vai maiņai

nosaukums_adrese.doc

Iesniegums zemes ierīcības projektam

iesniegums zemes ier proj..doc

Iesniegums par būves neesamību

par būves neesamību.doc

Iesniegums par tehnisko projektu vai skiču saskaņošanu akceptu

veidlapa_tehniskā projekta akceptēšana.doc

Iesniegums par būvatļaujas termiņa pagarināšanu

būvatļaujas termiņa pagarināšana.doc

Iesniegums tirdzniecības atļaujas saņemšanai

tirdzniecības atļauja.doc

Iesniegums publiska pasākuma rīkošanai

publiska pasākuma rīkošana.doc

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanai invalīdam

NĪ atlaide invalīds.doc

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanai represētai personai

NĪ atlaide represētie.doc

 Iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai

koku ciršanas atļauja.doc

Iesniegums par lauksaimniecības zemi fiziskām personām 

 Fiziskām personām 

Iesniegums par lauksaimniecības zemi juridiskām personām 

 Juridiskām personām 

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem 

‌Iesniegums par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi fiziskām personām

 Par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi

‌Iesniegums par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi juridiskām personām

 Par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi

‌Iesniegums būvvaldei par atzīmes veikšanu


Iesniegums būvvaldei par atzīmes veikšanu
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »