Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

iesūtīts: 2017.05.09 09:14
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.184 "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā Saules ielā 63D, Madonas pilsētā un Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu un Saules ielu, Madonas novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu.” (domes sēdes protokols Nr.9, 28.p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot publiskās apbūves teritoriju attīstību atbilstoši Madonas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. - 2020.gadam. Lokālplānojuma teritorijā paredzēts mainīt teritorijas plānojumā noteikto plānoto teritorijas izmantošanu uz publiskās apbūves teritoriju (P), kas piemērojama bagiju trases izveidei, kā arī pārplānot transporta infrastruktūras teritoriju Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu un Saules ielu.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu., reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 31.maijam.

Kontaktpersona: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts:ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Informācija pieejama arī interneta vietnē www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.