Paziņojums par zobārstniecības kabineta nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2014.06.27 12:14
Madonas novada pašvaldība atklātā izsolē ar augšupejošu soli nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7001 001 0992, reģistrēts Madonas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0014 1234) pansionāta ēkā (kadastra apzīmējums 7001 001 0992 001) esošo zobārstniecības kabinetu (platība 17 m2, atrodas ēkas 1 stāvā, būves tehniskās inventarizācijas lietā atzīmēts kā telpas Nr. 24; 25, nomas objekta sastāvā ietilpst arī zobārstniecības iekārtas – Stern Weber S 200 Continental ar medicīnisko monitoru, zobārstniecības instrumenti, instrumentu un materiālu sterilizācijai nepieciešamais (autoklāvs, ultraskaņas mazgāšanas iekārta, pērlīšu sterilizators, sterilo instrumentu pakošanas iekārta), rentgenogrammu viziogrāfijas iekārta, dentālā rentgena iekārta, palīgmateriāli (amalgamas maisītājs, ultraviolēto staru polimerizācijas lampa, stomatoloģiskais bezeļļas kompresors, vakumatsūcēja motors).

Nomas objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir maksājamā nomas maksa 100,- euro (viens simts eiro) mēnesī. Papildus jāmaksā PVN 21 % apmērā. Izsoles solis tiek noteikts 10,00 euro.

Iznomāšanas termiņš – 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas, ar iespēju līgumu pagarināt līdz 12 gadiem.

Nomas objekta izsolē drīkst piedalīties persona, kura ir tiesīga sniegt zobārstniecības palīdzību.

Nomas izsoles obligāts noteikums – izsoles uzvarētājam ir pienākums nodrošināt iespēju dienā vismaz 7 (septiņiem) bērniem līdz 18 gadu vecumam par valsts budžeta līdzekļiem saņemt zobārstniecības palīdzību. Nomas objektu nedrīkst nodot apakšnomā. 

Izsole notiks 2014.gada 29.jūlijā plkst.11.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās Saieta laukumā 1, Madonā. Izsolei reģistrēties pretendenti var Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā, 1, Madonā līdz 2014.gada 28.jūlijam plkst.17.00.

Nomas objekta apskates vieta un laiks – Parka iela 6, Madonā, pirms tam piesakoties pie Madonas pilsētas pārvaldnieka Gunta Ķevera, tel.26325419.

Izsoles noteikumi pielikumā.