Madonas novada Dzezavas pagasta Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības attīstība


 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/008/072

Projekta ieviesējs

SIA „Dzelzava”

Reģ. Nr.LV45403005585

Kļavu iela 1, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV 4872.

tālr.26134622

Projekta realizācijas termiņš

29.03.2010. - 28.06.2011.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana:

1. Nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens pakalpojumu visiem ciema iedzīvotājiem, atbilstoši ES direktīvas 98/83/EK prasībām;

2. Dzeramā ūdens kvalitātes nodoršināšana atbilstoši MK noteikumu Nr.235 Par dzeramā ūdens obligātajam nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību, 2003 prasībām;

3. Pazemes ūdeņu aizsardzības nodrošināšana atbilstoši 2002. gada 12. marta MK noteikumiem Nr.118 Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti.

4. Nodrošināt vispārējiem pakalpojumu standartiem atbilstošu dzeramā ūdens apgādes sistēmu.

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana:

Nodrošināt vispārējiem pakalpojumu standartiem atbilstošu notekūdeņu savākšanas sistēmu.

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana:

Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām, kādas noteiktas ES direktīvā 91/271/EEK Komunālo notekūdeņu attīrīšana un MK noteikumos Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdeni, 2002.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošana:

Nodrošināt notekūdeņu dūņu pienācīgu apsaimniekošanu un sagatavošanu tālākai izmantošanai atbilstoši MK Noteikumiem Nr.362 Par notekūdeņu dūnu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli.

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība:

Nodrošināt pakalpojumu pieejamību 100% iedzīvotāju.

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana:

Nodrošināt pakalpojumu pieejamību 95% iedzīvotāju.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes:

- Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, atjaunojot esošas artēziskās akas;

- Veca (neizmantojama) artēziskā urbuma tamponēšana;

- Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve un pieslēgšana maģistrālajiem tīkliem un jauna ūdensvada izbūve 39m.

- Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija;

- 10 ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana pašvaldības ēkām sarkano līniju robežās, nodrošinōt 67% ūdens patēriņa uzskaiti (284 iedzīvotājiem);

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - aptuveni 1,15km maģistrālo cauruļvadu un 9 daudzzīvokļu  māju pievadu atjaunošana 0.15 km garumā.

- Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, kā arī biodīķa rekonstrukcija;

- Ieplūdes un izplūdes kanalizācijas vadu nomaiņa 0,13 km garumā;

- Notekūdeņu septisko dūņu pieņemšanas kameras izbūve;

- Bojāta kanalizācijas posma nomaiņa autoceļa Dzelzava - Padoms šķērsojuma rajonā 0,12 km garumā;

- 24 kanalizācijas skataku remonts.

Finansējums

Kopējās projekta plānotās izmaksas: 417 125,47 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Uz 07.04.2011. paveiktais:

Būvniecības darbi tuvojas noslēgumam. Būvniecības darbus veic SIA “Rubate”.

Šobrīd norit labiekārtošnas darbi pie būvniecības objektiem.

 

 


 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »