TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz vakanto Attīstības nodaļas vadītāja amatu.

iesūtīts: 2020.01.08 14:12
Madonas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000054572) izsludina pieteikšanos uz vakanto Attīstības nodaļas vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība – maģistra vai tam pielīdzināma augstākās izglītības līmeņa diploms (vismaz LKI 7.līmenis) - priekšroka vadības zinātnēs;
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze vadības darbā;
 • Izpratne par attīstības procesa vadību – ilgtspējīgu attīstības stratēģijas izstrādi;
 • Zināšanas un izpratne par teritorijas plānošanu, uzņēmējdarbības, tūrisma, kultūras, sporta vides attīstību novadā;
 • Pieredze un zināšanas investīciju projektu izstrādē;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja darba pieredze valsts vai pašvaldības pārvaldē;
 • Labas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes, loģiska, strukturēta un analītiska domāšana;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme sarunvalodas līmenī (angļu valodas prasme tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • Prasme lietotāja līmeni strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē.

Galvenie pienākumi:  

 • Vadīt novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi un aktualizēšanu;
 • Ierosināt un vadīt novada attīstību veicinošu investīciju projektu izstrādi, t.sk. valsts budžeta, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistei;
 • Nodrošināt uzņēmējdarbības apzināšanu novada teritorijā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai;
 • Koordinēt novada mēroga uzņēmējdarbības atbalsta, kultūras un sporta pasākumu plānu un to realizēšanai nepieciešamā finansējuma pieprasījuma kārtējam budžeta gadam izstrādi;
 • Sekmēt pozitīva Madonas novada pašvaldības tēla veidošanu, atvērtu komunikāciju ar novada iedzīvotājiem, citām Latvijas pašvaldībām, valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem, veicinot savstarpēju sapratni un informētību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formā)
 • Izglītības dokumentu kopijas 
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • Motivācijas vēstule 
 • Pretendents/-e var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildu informācija:

 • Mēnešalga EUR 1540,00 (bruto)
 • Normāls darba laiks (40 h nedēļā)

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, vai iesūtīt e-pastā dome@madona.lv . Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Attīstības nodaļas vadītāja amatu”.

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020.gada 24.janvārim plkst.16.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »