Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=13830

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

2024.06.10 13:32

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 011 0008). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820110092) – 6,8 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 22000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 2200,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2024. gada 12. jūlijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 


Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2024. gada 11. jūlijam plkst. 17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties >ŠEIT<, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00), Ošupes pagasta pārvaldē (Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov.) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai- no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00). Kontaktpersona par Objektu  - Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs A. Šrubs, tālr. 28374223.