E-pakalpojumi
E-pakalpojums - pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti - ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Oficiālai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm iedzīvotāji un uzņēmēji var izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus, nosūtot tos uz iestādes e-pastu. Madonas novada pašvaldības oficiālais e-pasts ir pasts@madona.lv.
Tikai tad, ja elektroniski saņemtais iesniegums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstīts ar elektronisko parakstu vai iesniegts valsts vai pašvaldības iestādei, autentifikācijai izmantojot portālu www.latvija.lv, uz to attiecināmas „Iesniegumu likuma" prasības.
Pilnu informāciju par valsts un pašvaldību sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem skatiet portālā www.latvija.lv.

 Veidlapas
Madonas novada pašvaldība ir sagatavojusi veidlapas dažāda veida iesniegumiem pašvaldībai.
Pēc veidlapu parauga aizpildītie iesniegumi iesniedzējam jāparaksta personīgi un jānogādā Madonas  novada pašvaldībai Saieta laukumā 1, 101.kabinetā vai elektroniski parakstīts iesniegums jānosūta uz pasts@madona.lv.

Veidlapas iesniegumiem pašvaldībai

 Iesnieguma veidlapa

 Iesnieguma veidlapa.doc

Pašvaldības pabalsts ar bērna piedzimšanu 
 Iesniegums

Dzīvesvietas deklarācija

 Iesnieguma veidlapa

Iesniegums dzīvojamās platības piešķiršanai

 Par dzīvojamās telpas piešķiršanu.doc

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

 Deklarētās dzīvesvietas anulēšana.doc

Iesniegums par piekrišanu īrēt dzīvojamo platību

 Par piekrišanu īrēt dzīvojamo platību.doc

Iesniegums īres līguma pagarināšanai

 Par īres līguma pagarināšanu.doc

Iesniegums tirdzniecības atļaujas saņemšanai

 Tirdzniecības atļauja.doc

Iesniegums publiska pasākuma rīkošanai

publiska pasākuma rīkošana.doc

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu

 Pirmpirkums.doc

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanai invalīdam

NĪ atlaide invalīds.doc

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanai represētai personai

NĪ atlaide represētie.doc

 Iesniegums koku ciršanas atļaujas saņemšanai

 Koku ciršanas atļauja.doc

Iesniegums par lauksaimniecības zemi fiziskām personām 
 Fiziskām personām 

Iesniegums par lauksaimniecības zemi juridiskām personām 
 Juridiskām personām 

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem 

Iesniegums par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi fiziskām personām
 Par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi

Iesniegums par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi juridiskām personām
 Par saziņai turpmāk izmantojamo elektroniskā pasta adresi

Iesniegums būvvaldei par atzīmes veikšanu

Iesniegums būvvaldei par atzīmes veikšanu

Iesniegums 
būvvaldei par būves neesamību
 Iesniegums par būves neesamību

Iesniegums būvvaldei brīvā formā
 Iesnieguma veidlapa būvvaldei brīvā formā

Iesniegums būvvaldei par jaunbūvēm
 Iesnieguma veidlapa būvvaldei par jaunbūvēm

Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta izvietošanu
 Iesnieguma veidlapa par reklāmas/reklāmas objekta izvietošanu 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi
 Veidlapa par zemes ierīcībasprojekta izstrādi 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika