Paziņojums par pirmās redakcijas publisko apspriešanu

iesūtīts: 2017.09.12 15:08
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.471 (domes sēdes protokols Nr.20, 48.p.) publiskai apspriešanai ir nodotas Lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā Vides pārskata pirmās redakcijas.

 Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2017.gada 15.septembra līdz 2017.gada 27.oktobrim.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma un tā Vides pārskata pirmo redakciju varēs iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 204.kab., Madonā, Madonas novadā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pašvaldība - Sabiedrības līdzdalība”.

Sabiedriskā apspriedes ir sanāksme notiks 2017.gada 19.oktobrī plkst.16.00 3.stāva zālē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma un vides pārskata pirmo redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2017.gada 15.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas attīstības plāna izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

 Lokālplānojuma 1.redakcijas 

Paskaidrojuma raksts 
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un nosacījumiem
Vides pārskats

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika