Hidrotehniskās un meliorācijas būves

  Pakalpojuma nosaukums

  Paskaidrojuma raksts hidrotehniskām un meliorācijas (I grupas) būvēm

  Pakalpojuma apraksts

  Aizpildīta paskaidrojuma raksta I daļa nepieciešama, ierosinot pirmās grupas būves jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi.

  Būves atjaunošana – hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas atjaunošana, nemainot iepriekš projektētos parametrus, lai uzlabotu meliorētās zemes vai apkārtējās teritorijas ūdens režīmu, hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas darbību;

  būves pārbūve – hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas pārbūve, kas saistīta ar iepriekš projektēto parametru maiņu, meliorētās vai ietekmētās zemes platības maiņu, citu meliorācijas sistēmu pievienošanu vai hidrotehniskās un meliorācijas būves vai tās daļas funkciju maiņu.

  Būvniecības ierosinātājam, aizpildīts paskaidrojuma raksts būves konservācijai būvvaldē jāiesniedz, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ekspluatācijā pieņemtas būves konservāciju.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 24.09.2009. Madonas novada pašvaldības saistoši noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”

  Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).

  - internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu)

  Norēķinu konts

  MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 AS „SEB Banka” Konts Nr. LV37UNLA0030900130116 SWIFT kods UNLALV2X 

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Elektroniski – www.bis.gov.lv

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

  janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Iveta  Meļehova, Būvinspektore

   iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

  silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

  1.      īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus;

  2.      būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;

  saskaņojumus atkarībā no būvniecības ieceres:

  - paskaidrojuma raksts ir saskaņojams ar zemes gabala īpašnieku, ja būvniecības ierosinātājs nav zemes gabala īpašnieks, vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;

  - papildus Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;

  Ierosinot pirmās grupas būves jaunu būvniecību, atjaunošanu, nojaukšanu, novietošanu vai pārbūvi, būvniecības ierosinātājs paskaidrojuma raksta I daļai pievieno:

  1. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

  2. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;

  3. zemes robežu plānu vai derīgu topogrāfisko plānu mērogā 1:500;

  4. zemes īpašuma meliorācijas kadastra izziņas vai meliorācijas kadastra datu izkopējumu ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums un citi parametri), ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt meliorētā zemē;

  5. novietnes plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums un citi parametri), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz zemes robežu plāna;

  6. nojaukšanas gadījumā skaidrojošu aprakstu par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to plānoto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu.

  Ierosinot būves konservāciju, būvvaldē iesniedz aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu un:

   2. būves konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš sastāv no:

  - skaidrojoša apraksta par konservācijas veikšanu;

  - nepieciešamo konservācijas darbu saraksta;

  - risinājumiem būvkonstrukciju noturības zudumu un būves elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

  - risinājumiem bīstamības novēršanai cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

  3. kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja būve ir kultūras piemineklis;

  4. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par būves konservāciju to ir norādījusi;

  5. citus dokumentus, kas raksturo būvi un nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  14 dienu laikā

  Normatīvie akti

  Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567

  Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572

  Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418

  Dokumentu juridiskā spēka likums http://likumi.lv/doc.php?id=210205

  MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;

  MK16.09.2014. not. Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=269164

  © 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika