Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=8913

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi 1”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads izsoli

2019.09.11 14:09

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu ar adresi “Dārziņi 1”, Bērzaunes pagasts, Madona, Madonas novads.

Nekustamais īpašums sastāv no sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,272 ha (kadastra numurs 7046 008 0186) un dzīvojamā mājas (kadastra apzīmējums 7046 008 0186 001) ar kopējo platību 78,7 kv.m.  Izsoles sākotnējā cena – EUR 2305,00, izsoles solis EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 230,50. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.  Izsole notiks 2019.gada 18.oktobrī plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019.gada 17.oktobrim plkst.17.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci, tālr.20249112.


NOTEIKUMI