Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=8664

Nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpas daļas J.Ramaņa ielā 3 – 2A, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

2019.06.10 11:44

Nomas tiesību pirmās izsoles noteikumi

1.      Vispārīgā informācija

1.1.    Mutiskās pirmās izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februãra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" nosacījumiem un paredz iznomāt nedzīvojamās telpas J.Ramaņa ielā 3 – 2A, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā (nedzīvojamā telpa ir reģistrēta kā atsevišķs pastāvīgs īpašums Sarkaņu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000075879 – 602; kadastra Nr. 7090 900 0073; atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (celta 1973.gadā) 1.stāvā; nedzīvojamās telpas kopējā platība 74,9 m2;  sastāv no trim istabām, tualetes telpas, trim nelielām palīgtelpām un lodžijas) daļu 35,66 m2 apmērā (daļa sastāv no telpas Nr. 5 un Nr. 6, priekštelpas Nr. 1 daļas, un ½ domājamā daļa no tualetes telpas Nr. 7 un Nr. 8 (telpu numerācija noteikta atbilstoši telpu inventarizācijas lietai); durvis uz telpu Nr. 5 ir slēdzamas no telpas Nr. 1; telpā Nr. 6 ir ūdensvada pieslēgums un izlietne (kanalizācijas pieslēgums); kopumā iekšējā apdare apmierinošā – labā vizuālā stāvoklī; telpā ir elektroapgāde, centralizētā apkure, centralizētā aukstā ūdens apgāde un kanalizācija) (turpmāk - Telpa) saimnieciskās darbības organizēšanai un veikšanai.

1.2.    Telpa iezīmēta nedzīvojamās telpas inventarizācijas lietas plānā ar sarkanu krāsu un plāns pievienots nomas līguma projektam kā pielikums. Telpas Nr. 1 daļa un telpas Nr. 7 un Nr. 8 ir izmantojamas kopīgi ar nedzīvojamās telpas otras daļas nomnieku VA/S “Latvijas pasts”.  

1.3.    Izsoles organizētājs un telpu iznomātājs (turpmāk - Iznomātājs) ir Sarkaņu pagasta pārvalde (reģistrācijas Nr.90009619652, adrese: “Biksēre”, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, tālr. 29207898, e-pasta adrese: sarkani@madona.lv; „Seb banka” AS, Konta Nr. LV37UNLA0030900130116, kods: UNLALV2X.

1.4.    Izsoli organizē Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja apstiprinātā izsoles komisija, un izsole notiks 2019.gada 14.JŪNIJĀ pl. 1000

1.4.    Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētājs Andris Simtnieks tālr. 29207898, e-pasts sarkani@madona.lv.

1.5.  Izsoles mērķis:

1.5.1. iegūt augstāko nomas maksu Telpas iznomāšanai saimnieciskās darbības organizēšanai un veikšanai;

1.5.2. Panākt racionālu pašvaldības mantas izmantošanu;

1.5.3.Nodrošinãt brīvu konkurenci starp pakalpojuma sniedzējiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem.

 

2. Izsoles sākumcena un nomas līguma termiņš

2.1. Izsoles veids — mutiska izsole;

2.1.1. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) par Telpu nomu ir 32,- EUR (trīsdesmit divi eiro) bez pievienotā vērtības nodokļa mēnesī.

2.1.2. Izsoles solis — 1,- EUR (viens eiro);

2.1.3. Papildu ir maksājams PVN (ja pagasta pārvalde ir vai būs PVN maksātājs) un nekustamā īpašuma nodoklis par Telpu;

2.1.4. Izdevumus, kas saistīti ar Telpas lietošanu (elektrība; aukstais ūdens un kanalizācija; apkure; sadzīves atkritumi), maksā Telpas nomnieks, slēdzot pakalpojuma līgumus ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju;

2.1.5. Nomas līguma darbības laiks: nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgs uz 10 (desmit) gadiem;

2.1.6. Nomas tiesību ieguvējam, ja tas vēlas pārtraukt Līgumu, par to jābrīdina Iznomātāju ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

 

3. Izsoles izziņošana

3.1.   Paziņojumu par izsoli publicē Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv.

3.2.   Iznomātājs līdz pieteikumu iesniegšanas termina beigām var veikt grozījumus izsoles norises kārtībā. Komisija šo informāciju sagatavo un ievieto pašvaldības interneta mājas lapā www.madona.lv.

3.3.   Ja tiek izdarīti būtiski grozījumi izsoles noteikumos, Komisija rakstveidã par to paziņo pretendentiem, kuri jau pieteikušies izsolei.

 

4. Iepazīšanās ar Telpu

 4.1. Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības iepazīties klātienē ar Telpu, tajā skaitā, saņemot citu iznomātāja rīcībā esošo informāciju par nomas objektu, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu un vienojoties par apskates laiku un norisi.

 

5. Pretendentiem izvirzāmās prasības

5.1. Par izsoles pretendentu var kļūt juridiskā vai fiziskā persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt nomas tiesības. Persona uzskatāma par izsoles dalībnieku ar brīdi, kad Iznomātājs ir saņēmis pretendenta pieteikumu, konstatējis, ka pretendents atbilst prasībām un to ir reģistrējis.

5.2. Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem:

5.2.1. Ir reģistrējis savu saimniecisko darbību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2.2. Nav nodokļu parādu un nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Madonas novada administratīvajā teritorijā pretendentam piederošajiem vai iznomājamajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kā nav cita veida neizpildītu saistību attiecībā pret pašvaldību.

 

6. Pretendenti un iesniedzamie dokumenti

6.1. Dalībai izsolē var pieteikties pretendenti, iesniedzot šādus dokumentus:

6.1.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

6.1.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir):

6.1.3. oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);

6.1.4. nomas objektu;

6.1.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt;

6.1.6. nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.

 

7.Izsoles pretendentu (dalībnieku) reģistrācija

7.1.      Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 13.06.2019. plkst. 17.00 Sarkaņu pagasta pārvaldē, “Biksēre”, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes.

7.2        Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas parādsaistības ar pašvaldību vai ar tās iestādēm (nekustamā īpašuma nodokļa, nomas, komunālo, īres, apsaimniekošanas u.c. maksājumi).

7.3        Komisija pārbauda pretendenta atbilstību saskaņā ar šiem Noteikumiem un, konstatējot kādu no neatbilstībām, norāda uz to pretendentam, kuram ir tiesības līdz izsoles reģistrācijas beigām konstatētos trūkumus novērst.

7.4        Ja pretendents trūkumus ir novērsis, Komisija atkārtoti izvērtē tā atbilstību un reģistrā pretendentu kā izsoles dalībnieku un tas iegūst tiesības piedalīties izsolē.

7.5        Ja pretendents līdz izsoles reģistrācijas beigām norādītos trūkumus un neatbilstības nav novērsis, pretendents netiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks un tas neiegūst tiesības piedalīties izsolē.

7.6        Pirms izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona uzrāda pasi, un ja nepieciešams, pilnvaru vai citu pārstāvību apliecinošu dokumentu. 

 

8.Izsoles kārtība

7.7      Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies un noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina pašrocīgi, parakstoties zem izsoles noteikumiem un dalībnieku sarakstā.

7.8      Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, nomas tiesības iegūst izsoles vienīgais dalībnieks par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu. Šādu Komisijas lēmumu fiksē protokolā.

7.9      Izsoles dalībniekam vai viņu pilnvarotajai personai izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram.

7.10  Izsoles norisi un gaitu protokolē komisijas loceklis. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno dalībnieku sarakstu.

7.11  Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa paaugstināma ar katru nākamo solījumu.

7.12  Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti, kas nozīmē, ka dalībnieks ir nosolījis izsoles soli, izņemot dalībnieku, kurš pirmais nosola izsoles sākumcenu. Izsoles vadītājs nosauc reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu. Pēc pēdējā piedāvājuma, nomas tiesības uzskatāmas par nosolītām. Izsoles vadītājs izsoles beigās paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu.

7.13  Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.

7.14  Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai.

7.15  Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt nomas līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas maksu.

7.16  Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta.

7.17  Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Sarkaņu pagasta pārvaldei.

 

                                              9. Izsoles rezultātu apstiprināšana

9.1. Izsoles protokolu sastāda vienā eksemplārā. Pēc nepieciešamības vai uz rakstiska pieprasījuma pamata viens noraksts tiek izsniegts nosolītājam.

9.2. Izsoles rezultātus apstiprina Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana). Iznomātājs10 darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu savā tīmekļvietnē.

9.3. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem.

9.4. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas.

9.5. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

 

10.   Nenotikuša, spēkā neesoša un atkārtota izsole

10.1.      Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:

10.1.1.    Uz izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks;

10.1.2.    Neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu.

10.2.      Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav pieteicies piedalīties izsolē, pagasta pārvalde pagarina pretendentu pieteikšanās terminu vai publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas sākumcenu.

10.3.     Izsoli par spēkā neesošu var atzīt pagasta pārvaldes vadītājs, ja:

10.3.1. Tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

10.3.2. Tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

10.3.3. Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktā minētajiem nosacījumiem, atzīta par spēkā neesošu, par to izsoles komisija nedēļas laika paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

10.3.4. Nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir nomas tiesību izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

 PIELIKUMS