Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=5885

Paziņojums par cirsmu izsoli Nr.3

2016.07.14 09:08

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000021016 2016.gada 10.augustā plkst. 1000 pārvaldes telpās Melioratoru ielā 3, |Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmu izsoli – kailcirti īpašumā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Izcērtamā platība

ha

Izsoles nosacītā sākumcena (EUR)

Izsoles solis (EUR)

Nodrošinājuma nauda (EUR)

Naglas Alnīši, Aronas pagasts, Madonas novads, 1.kv.3.,4.nog.

7042 001 0166

1,15

6000,00

300,00

600,00

 

Maksāšanas līdzekļi 100% euro.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aronas pagasta pārvaldes telpās (Melioratoru iela  3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads) darbdienās darba laikā pie lietvedes no plkst.800 līdz 1600, interneta vietnēs:

Ø  Madonas pašvaldības mājas lapā www.madona.lv,

Ø  http://www.aronaspagasts.lv/jauns/list.php?s=4&c=4&cdmerror=4.,

Meža cirsmas organizētā apskate 03.08.2016. plkst. 1000, pulcēšanās pie pārvaldes ēkas.

 

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 10.08.2016. plkst.0900 Aronas pagasta pārvaldē (2.stāvā) pie lietvedes, Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā.

Nodrošinājuma nauda dalībai izsolē iemaksājama Aronas pagasta pārvaldes norēķinu kontā (a/s SEB banka) konts Nr. LV31UNLA 0030 9001 3070 9, kods UNLALV2X vai pārvaldes kasē ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot nodrošinājuma naudu, jāiemaksā pagasta pārvaldes kontā septiņu dienu laikā no izsoles dienas.

 

Tālrunis uzziņām 64825155, 26562846 e-pasts: arona@madona.lv.

 

Nolikums