Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=4886

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma izsoli

2015.04.28 16:40

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Gaujas iela 4-4, Madona, Madonas novadā. Izsole notiks 2015.gada 29.maijā plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 321,00 (trīs simti divdesmit viens euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Madonas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000054572, “SEB banka” norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, norādot iemaksas mērķi "Dzīvokļa īpašuma Gaujas 4-4,  Madona nodrošinājuma maksa ".

Izsolei reģistrēties pretendenti var Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015.gada 28.maijam plkst.15.00 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz 16.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri pa tālruni 26325419. NOTEIKUMI