Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/lokalplanojumi?fu=read&id=4668

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kad.nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1;16/2;16/3) Madonas novadā

2015.02.02 14:50

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.40"Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kad.nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1;16/2;16/3) Madonas novadā” (domes sēdes protokols Nr.2, 7.p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītājs.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu, lai nodrošinātu iespēju paplašināt esošo Madonas pilsētas kapsētas teritoriju blakus esošajos nekustamajos īpašumos.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja - Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, kontakttelefons 64860089, fakss 64860079, mob. tel. 25615880, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

 DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI