Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=2793

Paziņojums par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts izsoli

2012.07.31 17:27

Madonas novada pašvaldība nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 45,4 kv.m un 454/2356 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lazdonas pagasta pārvaldes telpās (Meža ielā 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads) darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Lazdonas pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Riekstu, tālr.29481694.

Noteikumi  


Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 28.09.2012. plkst.10.00 Lazdonas pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads. Izsole notiks 28.09.2012. plkst.11.00 Lazdonas pagasta pārvaldē Meža ielā 2, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir Ls 500,-. Nodrošinājuma apmērs ir Ls 50,- , kas jāiemaksā Lazdonas pagasta pārvaldes (reģ.Nr.90000020947) kontā (A/S „SEB banka”, konts LV62UNLA0050017979461) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, līdz 28.09.2012. plkst.10.00 var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Lazdonas pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā.

Samaksa veicama latos ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksājot naudu iepriekš norādītajā Lazdonas pagasta pārvaldes norēķinu kontā.