Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=12504

Izsludināta pieteikšanās Madonas novada sociālās jomas projektu konkursam 2023.gadā

2023.04.06 11:18

Madonas novada pašvaldība pirmo gadu izsludina pieteikšanos sociālās jomas projektu konkursam.

Projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru jaunu inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā, kā arī palielināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sociālajās aktivitātēs, mazinot viņu sociālo atstumtību. 

Šogad vienam projektam paredzētais finansējums ir līdz 1000 eiro. Kopējais projektu konkursa finansējums 10 000 eiro.  

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt Madonas novadā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) pilngadīgi dalībnieki, kas atbilst šādiem kritērijiem:

Biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas vai to filiāles:

o   kuru juridiskā adrese ir Madonas novada administratīvajā teritorijā;

o   kuru darbība tiek realizēta Madonas novada administratīvajā teritorijā;

o   kurām nav nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parāda, kas pārsniedz 150 euro;

o   kurām ir izpildītas visas līgumsaistības ar Pašvaldību līdz Projektu pieteikuma iesniegšanas brīdim;

Fizisku personu neformālās grupas, kurās katra dalībnieka deklarētā dzīvesvieta ir Madonas novada administratīvajā teritorija.

Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

2023. gadā finanšu līdzekļi tiks piešķirti šādām aktivitātēm:

·       Vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru ar pārvietošanās grūtībām regulāra apciemošana/ sarunu biedrs;

·       Ģimeņu saliedēšanas pārgājieni, piedzīvojumu un dabas terapija ģimenēm ar bērniem vai pusaudžiem ar pašizpausmes akcentu un sociālo prasmju treniņu;

·       Psiholoģiskā un emocionālā labklājība – atbalsts vecāku prasmju pilnveidošanai, uzlabojot bērnu un jauniešu psiholoģisko un emocionālo labklājību, kuriem ir izstrādāti sociālās korekcijas plāni; vardarbības profilakse un savlaicīga intervence dažādās krīzes situācijās; vienlīdzīgu iespēju radīšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kuriem vēl nav noteikta invaliditāte;

·       Ģimeņu, senioru vai invalīdu dienas organizēšana novadā, kā arī pieredzes braucieni ārpus novada;

·       Veselības veicināšanas pasākumi vai sporta dienas organizēšana sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam;

·       Stipras ģimenes paaudzēs – ģimenes kā vērtības stiprināšana sabiedrībā – bērnu emocionālā audzināšana un ceļvedis audzinot pusaudzi;

·       Interneta lietošanas pamatprasmju apguve sociālā dienesta klientiem.

Projekta pieteikumu jāiesniedz līdz 2023.gada 10.maijam (ieskaitot), tajā ir jāiesniedz:

·       pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 1) aizpildīta latviešu valodā datorrakstā;

·       projekta izmaksu tāme (pielikums Nr. 2), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;

·       pieteicēja reģistrācijas dokumenta kopija vai dokuments, kas apliecina struktūrvienības pilnvarojumu īstenot projektu;

·       ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;

·       ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās pašvaldības budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

·       parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi – socialais.dienests@madona.lv;

·       personīgi Madonas novada Sociālajā dienesta lietvedei, Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads, LV-4801;

·       nosūtīt pa pastu  – Madonas novada Sociālais dienests, Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads, LV-4801, ar norādi – “Sociālās jomas projektu konkurss” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu).


NOLIKUMS

Pielikums Nr.1

‌Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3

Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu sniedz Madonas novada Sociālā dienesta Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Inta Rēķe-Madalāne, kontaktinformācija: tālr. 27865667, e-pasts: inta.madalane@madona.lv.