Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=12240

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Irbītes”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

2023.01.11 15:00

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Irbītes”, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 008 0332). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0332 0,1082 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7046 008 0332 001.

Izsoles sākotnējā cena – 1500,00 EUR, izsoles solis - EUR 100,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 150,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Irbītes, Bērzaunes pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023.gada 10.februārī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023.gada 9.februārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Bērzaunes pagasta pārvaldē (Aronas ielā 1, Sauleskalnā, Bērzaunes pagasts, Madonas novads), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.45 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- līdz plkst.15.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci pa tel.Nr.20249112.