Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=12109

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazā iela 5A, Madona, Madonas novads, izsoli

2022.11.10 11:04

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Mazā iela 5A, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr.7001 001 1448). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70010011448) 1546 m2 platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 7700,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 770,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Mazā iela 5A, Madonā, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 9.decembrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 8.decembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku G.Ķeveri pa tel.Nr.26325419.