Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=12092

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejiņu lauks”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli. IZSOLE ATCELTA!

2022.11.01 14:02

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Lejiņu lauks”, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 001 0091). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 70820010064) 3,78 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 7500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 750,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Lejiņu lauks”, Ošupes pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 2.decembrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 1.decembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Ošupes pagasta pārvaldē (Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads), pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai- no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju  Aleksandru Šrubu pa tālruņa Nr. 28374223.