Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=12067

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dižmežs”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, izsoli

2022.10.21 09:00

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Dižmežs”, Dzelzavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7050 008 0081). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70500080081) 55,8 ha platībā ar kopējo mežaudžu krāju 6452 m3.

Izsoles sākotnējā cena – 219800,00 EUR, izsoles solis - 2000,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 21980,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Dižmežs, Dzelzavas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 25.novembrī plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 24.novembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Dzelzavas pagasta pārvaldē (Kļavu ielā 4, Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju S. Kalniņu pa tel. Nr.28308227.