Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=12018

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, un ar to saistītās zemes Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2022.10.05 14:33

2022.gada 23. septembrī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības ēkā notika Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - mehāniskās darbnīcas ar adresi Kārļa ielā 8, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002 008) un ar to saistīto zemes vienības Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads ar kopējo platību 5315 kv.m., nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības nekustamajam īpašumam ieguva SIA “Baltic Block”, reģ.Nr.40003332918. Līguma termiņš 20 gadi. Nomas maksa 2050,00 EUR (divi tūkstoši piecdesmit euro, 00 centi) mēnesī, neieskaitot PVN.