Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=11802

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI MADONAS NOVADĀ

2022.07.27 09:37

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.


Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”. 

Kas ir ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā?

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojuma apjomu.

Pakalpojuma samaksa

Kur vērsties, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu?

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē vai apvienībā, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo un iesniedz šādus dokumentu:

Sociālais dienests rindas kārtībā 10 darba dienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzību pēc pieprasītā pakalpojuma, novērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, izvērtē personas sociālo situāciju un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Sociālo aprūpes centru darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Nodrošināt Klientu sociālo aprūpi un radīt viņiem labvēlīgus dzīves apstākļus;
 2. Nodrošināt uzņemtos Klientus ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar sadzīvei nepieciešamām iekārtām un inventāru;
 3. Nodrošināt klientiem gadalaikam atbilstošu un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai, mīksto inventāru, higiēnas un mazgāšanas līdzekļus;
 4. Nodrošināt kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu vismaz četras reizes dienā;
 5. Nodrošināt klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi;
 6. Nodrošināt Klientiem iespēju tikties ar tuviniekiem un draugiem;
 7. Iespēju robežās nodrošināt Klientiem, atbilstoši viņu vajadzībām, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 8. Nodrošināt Klientiem apstākļus saturīgai laika pavadīšanai (atbilstošas telpas, inventāru, atpūtai piemērotu teritoriju, iespēju piedalīties kultūras/sporta pasākumos) un nodrošināt Klientu garīgo aprūpi;
 9. Nodrošināt palīdzību sociālo problēmu risināšanā.

Sociālo aprūpes centru kompetence:

 1. Nodrošināt Klienta tiesību aizsardzību, nepieciešamības gadījumā pārstāvot Klienta intereses tiesībsargājošās iestādēs, nodrošināt Klientu privātās dzīves neaizskaramības ievērošanu, ētikas principu ievērošanu;
 2. Veikt sociālo pakalpojumu satura un apjoma plānošanu un nodrošināšanu atbilstoši Klienta vajadzībām;
 3. Veikt iestādes darba analīzi, paškontroli, pilnveidot sociālā pakalpojuma kvalitāti un paaugstināt kapacitāti;
 4. Nodrošināt ar Klientu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam un fizisko personu datu aizsardzības prasībām;
 5. Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un projektus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 6. Sniegt sociālo pakalpojumu pašvaldībām saskaņā ar attiecīgo pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem,
 7. Nodrošināt un kontrolēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības un darba drošības jomā;
 8. Racionāli un lietderīgi apsaimniekot iestādes darbībai nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamo mantu.

Sociālos aprūpes centros klientiem tiek nodrošināts:

 1. Dzīvesvieta, atbilstošas telpas un aprīkojums, mājīga vide;
 2. Saturīga brīvā laika pavadīšana;
 3. Dzimumam un gadalaikam piemērots apģērbs, apavi, personīgās higiēnas līdzekļi, mīkstais inventārs;
 4. Kvalificēts personāls;
 5. Atbalsts klientu problēmu risināšanā;
 6. Klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana – četras reizes dienā;
 7. Diennakts aprūpe un uzraudzība;
 8. Pirmā palīdzība un reģistrācija pie ģimenes ārsta, ārsta nozīmētā plāna izpilde.
 Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests  
‌