Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=11699

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

2022.06.15 08:40

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7060 003 0224). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70600030206) – 0,1490 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena –1100,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 110,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Skaras”, Jumurdas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 15.jūlijā plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2022.gada 14.jūlijam plkst.17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Ērgļu pagasta mājaslapā www.ergli.lv, Ērgļu apvienības pārvaldē (Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads), darba laikā (pirmdien, otrdien, ceturtdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz plkst.17.00, trešdien - no plkst.8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst.8.00 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāju Elitu Ūdri pa tel.Nr.20243405.