Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/atbalsts-ukrainai--pidtrimka-ukrayintsyam?fu=read&id=11483

INFORMĀCIJA PAR ATBALSTU UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

2022.04.04 17:59

Šī gada 5. martā spēkā stājās «Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums». Tas paredz atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, atbalsts tiek sniegts bruņotā konflikta norises laikā. Ukrainas civiliedzīvotāji šā likuma izpratnē ir Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieku statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un to ģimenes locekļiem.

Ukrainas iedzīvotāji var pieteikties atbalsta saņemšanai

sociālajā dienestā

Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas lūgt piešķirt šādus pabalstus:

Pabalstu saņemšanai ir jāraksta iesniegums; likums paredz, ka materiālā situācija netiek vērtēta, bet notiek saruna ar katru Ukrainas civiliedzīvotāja ģimeni, ko piefiksē sociālās situācijas izvērtēšanas anketā, un sociālais dienests pieņem lēmumu par nepieciešamo atbalstu. Pirmos sešus kalendāra mēnešus Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību varēs saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

Atbalstu «Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām» darbības programmas ietvaros varēs saņemt arī Ukrainas iedzīvotāji. Viena persona trīs mēnešos var saņemt:

Atbalsts ārkārtas aizbildnim

Ārkārtas aizbildnim par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju bez vecāku pavadības aprūpi pienākas atbalsts:

 215 eiro par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai,

 258 eiro par bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai,

Atbalsta saņemšanai ārkārtas aizbildnis iesniedz rakstisku iesniegumu pašvaldībā, kuras bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārkārtas aizbildņa iecelšanu. Atbalstu izmaksā no šīs pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldība var lemt par papildu nepieciešamo pakalpojumu piešķiršanu bērna sociālās situācijas uzlabošanai. Pēc bērna pilngadības sasniegšanas pašvaldība pabalstu bērna uzturam turpina izmaksāt pašam bērnam līdz viņa 19 gadu vecuma sasniegšanai. Atbalsta izmaksas pašvaldībai kompensē valsts.


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) palīdzēs 

Ukrainas civiliedzīvotājiem atrast darba iespējas Latvijā

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem - uz laiku līdz vienam gadam.

Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Kur meklēt atbalstu darba meklēšanā?

Kādu atbalstu varēs saņemt?

Uzsākot darba attiecības, NVA izmaksās vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā (500 eiro).

Vai varēs strādāt bez latviešu valodas zināšanām?

Izņēmumi atsevišķās profesijās


Tiesisko regulējumu Ukrainas nepilngadīgo bēgļu atbalstam nodrošinās 

bāriņtiesa

Nepieciešams nodrošināt maksimāli efektīvu un procesuāli ātru bez vecāku gādības palikušo bērnu pārstāvību un aprūpi drošā vidē Latvijā, bērniem, kas ieradušies Latvijā bez vecāku pavadības.

1. Ja bērns nav ieradies grupā ar citiem bērnunama bērniem:

2. Ja bērns ieradies Latvijā pie paziņām, radiem vai draugiem bez saviem vecākiem:

3. Ja bērns ieradies Latvijā kopā ar citu ukraiņu ģimeni, bet bez saviem vecākiem:

4. Ja Latvijā ierodas bērnu grupa no Ukrainas bērnu nama:

Ja bērni ir izteikuši, ka nevēlas tikt šķirti un ievietoti ģimeniskā vidē, tad bāriņtiesa, ņemot vērā bērnu viedokli, var nevērtēt iespēju bērniem nodibināt ārkārtas aizbildnību. Bāriņtiesas darbinieks pieņem vienpersonisku lēmumu divu darbdienu laikā par bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.


‌Pabalsti par bērnu, kurus piešķir 

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)

Valsts sociālos pabalstus ģimenēm ar bērniem piešķir tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri kopā ar bērniem uzturas Latvijā.

1. Bērna piedzimšanas pabalsts - vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru var saņemt viens no vecākiem par katru dzimušo bērnu. Pabalsta apmērs ir 421,17 eiro. Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, ja bērns ir piedzimis Latvijā pēc 2022. gada 24. februāra.

Pabalstu noteiktās situācijās piešķir arī tad, ja bērnam iecelts ārkārtas aizbildnis. Tādā gadījumā  pabalstu piešķir, ja ārkārtas aizbildnība ir nodibināta līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu un pabalsts jau nav izmaksāts citai personai.

2. Bērna kopšanas pabalsts -  piešķir vienam no bērna vecākiem:

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

3. Ģimenes valsts pabalsts - piešķir vienam no bērna vecākiem:  

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam. Ja bērns pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, pabalstu turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis nav stājies laulībā.

Ukrainas civiliedzīvotājiem bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts  pabalstu piešķir un izmaksā par periodu, par kādu izsniegts uzturēšanās dokuments Latvijā –  ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja, bet ne agrāk kā sākot ar 2022. gada 5. martu.

Bērna kopšanas pabalsta un ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru piešķirts pabalsts, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Ja otrs bērna vecāks strādā vai uzturas citā ES vai EEZ valstīs, tiek piemēroti Regulas 883/04 noteikumi.

Lai saņemtu valsts sociālos pabalstus, jāiesniedz iesniegums VSAA. 


Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) kompetence

Ukrainas valstspiederīgo statusi:


Informāciju apkopoja: Ilze Fārneste

Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja