Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=11165

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunlubeja, Liezēres pagasts, Madonas novads izsoli

2021.12.22 17:31

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Jaunlubeja, Liezēres pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7068 016 0095). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70680160090) 0,56 ha platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumu 70680160051002).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 6600,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 660,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Jaunlubeja, Liezēres pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 28.janvārī plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 27.janvārim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Liezēres pagasta mājaslapā www.liezere.lv, Liezēres pagasta pārvaldē, Ozolkalnā, Liezērē, Liezēres pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres , darba laikā (pirmdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Liezēres pagasta pārvaldes vadītāju A. Vāveru, tālr. 29336590.